II. Pilíř - Vlivy prostředí a používaných předmětů na zdraví člověka

Vážení zákazníci společnosti ARTTEC,

jsem rád, že Vám díky spolupráci s týmem www.svetjejinak.cz a se Zdeňkem Svobodou, autorem knih „Svět je jinak“ a „Sdělení Druhé strany“, mohu poskytnout další doporučení ke zdravému životnímu stylu. Navazuji na předchozí téma věnované zdravému stravování. Tentokrát se s vámi podělím o poznatky, jak současné životní prostředí, zaplněné moderní technikou a předměty, jimiž se běžně obklopujeme, zatěžuje a oslabuje imunitu těla, která je základem prevence udržování zdraví.

 

Nejdříve trochu historie. Feng-šuej (česky "vítr a voda") je tradiční čínské učení o vztahu člověka a životního prostředí. Je to nauka o tom, jak nastolit harmonii v životním prostoru prostřednictvím barev, tvarů předmětů a jejich umístění, vhodných materiálů, ale i vůní a zvuků a tím umožnit nerušené plynutí toků nehmotné energie "čchi". V minulosti bylo odpozorováno a obecně přijato jako nezpochybnitelná skutečnost, že množství a kvalita energie čchi s její polaritou, vyjádřenou pozitivní jang a negativní jin, mají přímý vliv na naše zdraví a vitalitu těla.

 

Principy, ze kterých vychází učení Feng-Šuej stále platí, i když životní prostředí současného člověka se diametrálně liší od podmínek tehdejšího bytí člověka. V současnosti, na základě sdělovaných poznatků, můžeme již tento rozdíl překlenout a aplikovat do změněné praxe hmotně rozvinuté společnosti. Cíl ale zůstává stejný a to přizpůsobit hmotné vlivy životního prostředí a používaných předmětů přirozeným vlastnostem a funkcím těla.

Co to znamená? Při uspořádání okolního prostředí, zejména budov a jejich interiérů, je nutno vycházet z přirozeného proudění ucelených paprsků nehmotné energie ve spirálách. Jinak vyjádřeno, budovy a jejich bezprostřední okolí by měly být uspořádány tak, aby co možná tento přirozený režim nenarušovaly. Totéž platí o zařízení interiérů. Při nevhodném rozestavení nábytku a nakupení různých předmětů v místnosti je totiž omezeno plynulé proudění nehmotné energie. Zejména na ostrých hranách dochází ke tříštění paprsků a jejich soustředěném „vystřelování“ do prostoru. Přirozené proudění volné Energie ovšem úměrně narušují také elektrické spotřebiče a elektronika. Nachází-li se delší dobu a opakovaně lidské tělo v takovém nepřirozeném prostředí, dochází ke zdravotní nerovnováze. Pro medicínu jsou to zdravotní problémy z nejasných příčin.

Pro současnou praxi je důležité vědět, že nás poškozuje „tělu cizí hmota“, tj. chemicky i jinak člověkem zformovaná hmota, než je živá příroda. Naopak některé druhy i neživé přírody (nikoliv ovšem chemicky či jinak nepřirozeně zformovaná hmota) na vlastnosti lidského těla harmonicky navazují. Typické je to např. v propojení života s vodou, která je součástí oběhových Systémů těla nebo se skladbou dýchaného vzduchu. Těmto přirozeným vztahům odpovídá také silové rozpětí a intenzita paprsků nehmotné energie, které takovou přírodní hmotu prostupují. Naprosto jiná ovšem nastává situace, pokud voda, vzduch či běžně používané přípravky a předměty obsahují nepřirozeně zformovanou hmotu.

Škodlivá pro tělo je tedy taková hmota, která prošla chemickou technologickou úpravou a člověk ji jako přípravek používá při svém bytí nebo dýchá její zplodiny v ovzduší.

Typickou, všudypřítomnou a zdraví poškozující technologicky upravovanou hmotou jsou zejména ropa a uhlí i všechny deriváty z nich. Jsou to tedy také veškeré výrobky obsahující tuto hmotu, včetně exhalací i zbytkových kapalných a pevných zplodin tohoto původu. Jedná se zejména o hromadné používání následujících druhů produktů, prakticky bezstarostně v důsledcích nedokonalých vědeckých expertíz:

  • pohonné hmoty a uhlí jako palivo - tuto cizí hmotu běžně dýcháme, i když to má dlouhodobé zdraví poškozující důsledky

  • chemikálie v zemědělství a v lesním hospodářství jako ochrana proti škůdcům nebo k potlačení plísní, obojí narušuje také polaritní rovnováhu toku živé přírody - tato cizí hmota se dostává do potravin a typicky se spolu s dešťovou vodou vsakuje do spodních vod a také dostává do vodotečí

  • v potravinářském průmyslu - zejména jako barviva, aromata, emulgátory, konzervační prostředky

  • ve farmaceutickém průmyslu vychází naprostá většina syntetických léků téměř výlučně z ropy, což platí také pro léčiva k vnějšímu použití

  • ropné produkty jako cizí hmota v mnoha dalších průmyslových odvětvích

  • dezinfekční prostředky

  • čistící a prací prostředky, aviváže apod.- nejen přímý kontakt s povrchem těla jako pozůstatek na tkanině po jejich použití, ale i, a to hlavně, jejich likvidace do odpadní vody

  • osobní a veřejná hygiena - založená na tělu cizí nepřirozeně zformované hmotě chemických přípravků

  • kosmetické přípravky, různé dezodoranty, osvěžovače vzduchu, parfémy, mýdla apod., kdy zdravotní důsledky při trvalém používání jsou překryty reklamou tržního hospodářství a zdravotní rizikovost se nedostane do vědomí veřejnosti.

Ropa je dosud nejlacinějším zdrojem energie, podle odborných studií dokonce umožňuje současnou životní úroveň. Nejnebezpečnější ale je, že všechny tyto člověkem používané látky a jejich zplodiny, včetně těch z vyměšování člověka, se dostávají do vody a v obrovském rozsahu do ovzduší.

Současná společnost zatím systematicky a s potřebnými znalostmi neřeší příčiny zdravotních důsledků hromadného používání chemických prostředků, a to jak v potravinách, tak rovněž v životním prostředí. Různé alergie, dermatózy (onemocnění kůže) vč. zhoubných melanomů, respirační onemocnění, rakovina plic, snížená imunita těla, to je jen částečný výčet zdravotních komplikací, jejichž vznik můžeme hledat v našem chemií zamořeném prostředí. V současnosti tolik diskutované kouření je proti tomu relativně zanedbatelný problém.

Téměř nepovšimnuté, z hlediska vlivů na zdraví, jsou plasty, dříve označované jako umělé hmoty. Jak by ne! Odborníci materialistické vědy netuší, že plasty významně narušují přirozené toky oživující Nehmotné Energie. PROČ? Její paprsky totiž nemohou takto nepřirozeně zformovanou hmotou procházet, takže zůstávají a hromadí se na jejím povrchu – tyto projevy známe jako elektřinu statickou. Rovněž je v těchto hmotách nepřirozeně vázán atomární kyslík a chybí pak v přirozeném koloběhu atomární hmoty. Náročnost likvidace umělých hmot si nemusíme připomínat. Plasty odhozené v přírodě se přirozeně rozkládají desítky let.

Je projevem neznalosti, pomineme-li tržně vyvolávané módní trendy, když je propagováno a v praxi akceptováno používání oděvů ze syntetických vláken. Paprsky nehmotné energie po povrchu umělých hmot stékají a hromadí se na povrchu, ale jak již bylo řečeno, hmotou neprocházejí. Paradoxem je jejich používání zejména při určitých druzích sportu jenom proto, že takové oděvy jsou vodovzdorné nebo mají další hmotné přednosti. Je to opět ukázka neznalosti podstaty života a zdraví, a to jak na straně odborníků, tak rovněž tržních iniciativ. Velmi zajímavou aktualitu o plastech najdete na: http://www.svetjejinak.cz/news/plastove-pet-lahve-v-uloze-nemeho-zalobce-poskozovane-prirody/ .

 

Moderní člověk se také stále více a trvale obklopuje technikou a hromadně zejména elektronikou. Jaká je její zdravotní rizikovost a v čem spočívá?Celkový vliv narušování přirozené skladby paprsků nehmotné energie na člověka je ale ve volném prostředí relativně akceptovatelný, i když v něm neustále prochází mnoho uměle formovaných elektronicky předávaných signálů. Stále a ve větším rozsahu jsou do prostředí bytí člověka předávány uměle formované energetické toky ze satelitů zajišťujících celou řadu informací pro nejrůznější pozemskou činnost. Např. bez mobilu si už dnes život neumíme vůbec představit.

Znatelnější, co do zdravotní nevhodnosti, je osobní používání elektroniky v uzavřeném prostoru. Mobily, tablety, počítače a jim obdobná zařízení působí na zdravotní rovnováhu člověka především při neúměrném rozsahu jejich používání. Největší nebezpečí je tak pro děti a mladistvé, protože negativní účinky se projevují většinou po dlouhou dobu skrytě. Lze alespoň doporučit, aby lidé s takovými návyky nebo dokonce pracovními povinnostmi hojně využívaly přestávek na čerstvém vzduchu nebo alespoň při otevřeném okně. Moderní administrativní budovy, navíc vybavené klimatizací, takové nezdravé prostředí dále prohlubují. Když se zmiňuji o moderních stavbách, je příhodné upozornit na zdravotní závadnost používání železobetonových konstrukcí a plastových oken.

O zdravotní rizikovosti mikrovlnných trub a indukčních ploten, v souvislostech s tepelnými úpravami potravin, čtěte rovněž na stránkách www.svetjejinak.cz.

Do prostředí, ve kterém žijeme, a předmětů, které používáme, patří bezesporu také dopravní prostředky, které se staly běžným průvodcem člověka. Málokdo si uvědomuje, že na energetickou rovnováhu člověka působí nejen zplodiny, ale i tok paprsků silných energií vznikající při činnosti spalovacích motorů. Navíc od přirozeného vnějšího prostředí izoluje člověka karoserie a čalounění z plastů uvnitř kabiny a v neposlední řadě klimatizace. V ní se koncentrují také přijaté nepřirozené látky z ovzduší, třeba i mikroorganizmy. O kvalitě vnitřního prostředí dopravních prostředků dostatečně vypovídá únava člověka po několika hodinové jízdě i pouze jako pasažéra. Také dopravní prostředky by měl proto člověk v zájmu zdraví používat pouze v nezbytném rozsahu, nikoli ze zbytných hmotných cílů.

Na závěr se alespoň velmi okrajově zmíníme o módní černé barvě oděvů. Jak je známo, spektrum bílého viditelného světla je tvořeno barevnými odstíny. Vyjadřuje úsek paprsku nehmotné energie používaný živou hmotou. Člověkem vnímaná černá barva signalizuje, že se jedná o hmotu, která nepropouští vitální úseky paprsků nehmotné energie. Ty proto nemohou procházet ani oděvy černé barvy, tělo se v nich Energeticky dusí. Lze si opět uvědomit hloubku neznalosti, když řada fyzicky namáhavých povolání, ale i sportů, upřednostňuje oděvy černé barvy. Toto se ale týká také všeobecně používání černé barvy ve všech souvislostech s živou hmotou.

Bylo by jistě ještě mnoho praktických příkladů, které mohou pomoci těm, kteří vyhledávají z vnitřní potřeby zdravější životní styl. Připravovaný 3. svazek knihy „Svět je jinak“ se této problematice věnuje podrobněji.

Děkuji za pozornost a čas, který této nevšedně podávané tématice věnujete. V příštím informačním vstupu se budu věnovat třetímu pilíři zdravého bytí člověka – jak nepodléhat negativní psychice a udržet si tu pozitivní, také v zájmu vlastního zdraví.

Dotazy a připomínky směrujte na info@arttec.cz. Více nevšedních informací najdete na stránkách: www.svetjejinak.cz .

Leták v pdf můžete stáhnout zde.

Nejprodávanější

Citronnella difuzér mix - aromatická kompozice proti komárům esenciální olej
 
393 Kč
(325 Kč bez DPH)
Organický Aloe vera gel, 100 ml
Organický Aloe vera gel, 100 ml
Momentálně nedostupné
Kód: NAT00074
 
368 Kč
(304 Kč bez DPH)
l huile de massage apres soleil
Zklidňující olej po opalování 100 ml
Momentálně nedostupné
Kód: NAT00071
 
546 Kč
(451 Kč bez DPH)

Cena

149759
1149759

Značky

Položek k zobrazení: 31
Čisticí prostředek na koupelny 3v1, 750ml Arttec
Novinka
ZDARMAZDARMA
140 Kč bez DPH
169 Kč

- Jedinečná receptura 3 v 1: čistí, odstraňuje vodní kámen a zabraňuje jeho tvorbě, dezinfikuje. - Perfektní výsledek bez námahy. - Parfémový olej s dlouhotrvající vůní borovic...

Kód: WER00006
Skalní růže
ZDARMAZDARMA
495 Kč bez DPH
599 Kč

100% čistý esenciální olej Esenciální olej je tedy účinný i pro očistu "zamořeného"prostoru viry a bakteriemi. Zvlášť vhodný je pro taková místa, kde se shromažďuje více lidí a...

Kód: NAT00006
Prostředek na nádobí a ruce s mořskou řasou, 500ml Arttec
Novinka
140 Kč bez DPH
169 Kč

- Koncentrované složky přírodního rostlinného původu a černého mýdla. - Velmi praktický a ekonomický díky dávkovací pumpičce. - Vyvinuto pod dermatologickou kontrolou a...

Kód: WER00039
Super čistič na kuchyně, 1l Arttec
Novinka
ZDARMAZDARMA
157 Kč bez DPH
190 Kč

- Speciálně určené pro obtížné čištění (silně usazená mastnota). - Ideální pro čištění trouby nebo grilů, digestoří, varných desek, hořáků a nádobí, které se obtížně čistí....

Kód: WER00033
Vločky z marseillského mýdla box, 750g Arttec
Novinka
366 Kč bez DPH
443 Kč

- 100% přírodní a tradiční. - Vařené v kotli podle marseillské výrobní technologie. - Biologicky odbouratelné, obsahuje 72% výhradně rostlinných olejů. - Kovový sběratelský box....

Kód: WER00015
Tymián borneol
264 Kč bez DPH
319 Kč

100% čistý esenciální olej Esenciální olej z tymiánu borneol má široké spektrum účinků - je antibakteriální, antivirový, antiseptický, antiparazitický, antifungicidní...

Kód: NAT00021
Organický Aloe vera gel, 100 ml
Novinka
Organický Aloe vera gel, 100 ml
Momentálně nedostupné
304 Kč bez DPH
368 Kč

Organický aloe vera gel, 100ml Využijte všech hydratačních a léčivých vlastností aloe vera. Používá se samostatně, nebo v součinnosti s našimi éterickými oleji.

Kód: NAT00074
Marseillské mýdlo tekuté, 1l Arttec
Novinka
154 Kč bez DPH
186 Kč

- Přírodní čistič a odmašťovač. - Vařené v kotli a vyrobené výhradně z rostlinných olejů. - Vyrobené podle tradiční marseillské výrobní technologie. - Účinné na všechny typy...

Kód: WER00016
Kananga vonná bio (Cananga odorata totum) , Ylang - ylang
231 Kč bez DPH
279 Kč

100% čistý esenciální olej Esenciální olej z jejích květů se používá v kosmetickém průmyslu pro výrobu parfémů. V aromaterapii se používá hlavně k relaxaci, ke snížení vysokého...

Kód: NAT00031
Hliněný kámen víceúčelový čisticí prostředek, 300g Arttec
Novinka
305 Kč bez DPH
369 Kč

- 99% přírodní víceúčelový čistič. - Vyrobeno z bretaňského kaolinu, přírodního jílu. - Čistí, odmašťuje, odvápňuje a leští všechny povrchy. - Také se nazývá bílý kámen nebo...

Kód: WER00003
Fleur de savon Tuhé mýdlo mléko a verbena, 200g Arttec
200 Kč bez DPH
242 Kč

- Tuhé mýdlo se závěsem bez sulfátů. - Obsahuje 99% přírodních surovin. - Ideální pro suchou pokožku. - Extra jemná textura.   Celý sortiment Briochin vystaven ve...

Kód: WER00060
Sprchový gel BIO 2v1 pro děti sedmikráska, 250ml
Novinka Tip
225 Kč bez DPH
272 Kč

- Sprchový gel BIO. - Bez sulfátů a parabenů. - S vůní sedmikrásky, 100% přírodního původu. - 2v1: tělo a vlasy.

Kód: WER00081
Nahoru
Další produkty
31 položek celkem

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení