Obchodní podmínky podnikatelé

 

Veřejné obchodní podmínky

obchodní společnosti ARTTEC s.r.o.


 

Právnická osoba: ARTTEC s.r.o.

se sídlem Rosická 358, 664 17 Tetčice

IČ 607 00 831

DIČ CZ 607 00 831

 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14647 se sídlem: Rooseveltova 648/16, 602 00 Brno-střed pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.arttec.cz.

 

Kontaktní údaje prodávajícího (adresa pro doručování):

ARTTEC s.r.o.

se sídlem Rosická 358, 664 17 Tetčice,

IČ 607 00 831,

DIČ CZ 607 00 831

telefon +420 546 422 114

adresa elektronické pošty 

objednavky@arttec.cz

 

Obsah

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
 10. DORUČOVÁNÍ
 11. MONTÁŽ
 12. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
 13. EVROPSKÉ SPOTŘEBITELSKÉ CENTRUM
 14. GDPR – podmínky ochrany osobních údajů
 15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Tyto veřejné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti
  ARTTEC s.r.o.., se sídlem Rosická 358, 664 17 Tetčice, IČ 607 00 831, DIČ CZ 607 00 831, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14647 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou – podnikatelem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.arttec.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

 • Tyto veřejné obchodní podmínky platí pro vztah mezi prodávajícím jako podnikatelem a kupujícím jako podnikatelem dle § 420 a následujících ustanovení Občanského zákoníku.

 

 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

 • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 

 • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

 • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

 • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

 • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

 • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží,
 • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 

 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 

 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

 • Bod 3.6 se uplatní zejména tehdy, není-li možné objednané zboží dodat, neboť se přestalo vyrábět či obecně jsou zde dány výjimečné důvody pro nemožnost dodání zboží, které odpovídají Občanskému zákoníku a institutu vyšší moci.

 

 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

 

 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 1. v hotovosti, na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2500178234/2010, vedený u společnosti FIO (dále jen „účet prodávajícího“)
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

 • Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

 

 • V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 až 30 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

 • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

 • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 

 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

 • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

 • Ceny jsou platné až po potvrzení objednávky ze strany prodávajícího.

 

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 • Prodávající tímto vylučuje odstoupení od smlouvy v souladu s § 2001 Občanského zákoníku s výjimkou případů, ve kterých to stanoví zákon.

 

 • Dojde-li k odstoupení od smlouvy ze zákona, řídí se toto odstoupení § 2002 a následujícími ustanoveními Občanského zákoníku.

 

 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

 • Vzorový formulář naleznete ke stažení ZDE.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, přebírá kupující riziko odpovědnost a riziko vad okamžikem předání zboží kupujícím zvolenému přepravci a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 

 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

 • Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

 • Ceny za dopravné a balné: Kompletní ceník za dopravu naleznete zde. V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat na tel 546 422 114, kde rádi všechny Vaše otázky zodpovíme.

 

 • Zboží je možné vyzvednout a zaplatit hotově při převzetí v našem skladu v Neslovicích (zboží je možné vyzvednou po předchozí telefonické domluvě). Platba probíhá pouze hotově, platba platební kartou není možná. Maximální výše bezhotovostní platby je stanovena Zákonem č. 254/2004 Sb. Zákon o omezení plateb v hotovosti, a to limitem 270.000 Kč – prodávající nemůže hotovostní platbu přesahující tento limit přijmout.

 

 • Převzetím koupené věci nabývá kupující k věci vlastnické právo. Při samoobslužném prodeji nabývá kupující vlastnické právo k věci zaplacením kupní ceny. Do té doby může kupující vrátit věc na původní místo. Vznikne-li na věci škoda před zaplacením kupní ceny, nahradí se podle obecných ustanovení.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2095 a následujícími Občanského zákoníku.

 

 • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

 

 • Ustanovení uvedená v čl. 7.1 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

 • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

 • Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2106 a následujícími Občanského zákoníku.

 

 • Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost.

 

 • Prodávající přiznává kupujícímu prodlouženou lhůtu k uplatnění práv z vadného plnění k některým artiklům prodávaných na webových stránkách prodávajícího. Tato prodloužená lhůta k uplatnění práv z vadného plnění platí pro:

 

Sprchové, masážní a parní boxy 

 • Na sprchové, masážní a parní boxy se vztahuje prodloužená lhůta k uplatnění práv z vadného plnění na dobu 5 let ode dne doručení zboží kupujícímu. V případě montáže je lhůta k uplatnění práv z vadného plnění prodloužena na dobu 6 let.

 

 • Při instalaci zařízení techniky společnosti ARTTEC s.r.o. nebo určenými servisními středisky zajišťujících odbornou montáž sprchových, masážních a parních boxů obdržíte dodatečnou roční prodlouženou lhůtu k uplatnění práv z vadného plnění od data doručení zboží od firmy ARTTEC s.r.o. kupujícímu (lhůta k uplatnění práv z vadného plnění platí tedy celkově na 6 let). Při splnění zákonných podmínek bude účtováno ve snížené sazbě DPH).

 

 • Prodloužená lhůta k uplatnění práv z vadného plnění se vztahuje pouze na prokazatelně výrobní vady a vady materiálu těchto dílu při zachování správné údržby:
 1. skla (barevná stálost skla),
 2. rámy,
 3. vaničky z litého mramoru (pevnost - nulový prohyb, hladký povrch, barevná stálost).

 

 • Na spotřební zboží (pojezdová kolečka, kartuše baterií, okapničky a jiné silikonové prvky) se vztahuje zákonem stanovená lhůta k uplatnění práv z vadného plnění.

 

 • Prodloužená lhůta k uplatnění práv z vadného plnění se nevztahuje na:
 1. závady vzniklé neodbornou instalací, která není v souladu s pokyny uvedenými v montážním návodu a stavební připravenosti,
 2. závady, vzniklé nesprávným používáním nebo údržbou,
 3. opotřebení výrobku nad rámec běžného užívání,
 4. závady, vzniklé užitím výrobku mimo prostor koupelny v nesprávných nebo extrémních podmínkách (např. v saunové místnosti, exteriéru atd.),
 5. vady, na které byl kupující předem písemně upozorněn a na které byla poskytnuta sleva z kupní ceny. Vadou zboží nejsou vlastnosti použitého materiálu přípustné závaznou normou (např. zakoupení vystaveného zboží).

 

 • Správnou údržbou se rozumí:
 1. Pro pravidelnou údržbu stačí čistit vodou s mýdlem a vyleštit do sucha měkkým hadříkem.
 2. Pro odstranění vápenitých usazenin doporučujeme použít běžně dostupné sanitární čističe na bázi kyseliny citronové. Po čištění je třeba plochy vždy důkladně opláchnout čistou vodou a osušit suchým hadříkem (ideální k vyleštění jsou utěrky s mikrovláknem).
 3. Naše doporučení je, po každém užití sprchového boxu sklo setřít k tomu určenou stěrkou, zabráníte tak usazování vodního kamene.
 4. Pro správnou funkci koleček doporučujeme jednou za půl roku promazat silikonovým olejem a seřídit volný pohyb dveří.
 5. U parního sprchového boxu je zapotřebí jednou ročně odvápnit parní generátor, zejména vodní nádrž (opět pomůže kyselina citronová).

 

 • Boxy, sprchové kouty ani dveře do niky nejsou určeny pro užívání v komerčních prostorech, jsou určeny pouze pro privátní užití.

 

 • Masážní a parní boxy musí být pro uznání reklamace instalovány dle platných norem ČSN – vyhotovení revizní zprávy elektrorozvodu a přívodu k zařízení podle ČSN 331500 v návaznosti na ČSN 332000-6-061 - Připojení zařízení k elektrické síti smí provádět jen subjekt s oprávněním pro dodavatelskou montáž podle vyhl. č. 20/1979 Sb. §3 odstavce 1, písm. a) ve znění vyhl. č. 553/90 Sb. Přitom musí být respektovány tyto požadavky:
 1. elektrická instalace, na níž má být hydromasážní zařízení připojeno, musí splňovat požadavky ČSN 33 21 30 (změna 2/1994 ) čl. 2.4.1., ČSN 33 20 00 – 04 – 41, ČSN 33 20 00 – 7 – 701, ČSN 33 20 00 – 3, ČSN 33 20 00-5 –51, ČSN EN 60 335 – 2 – 60;
 2. elektrické zařízení boxu musí mít vlastní, samostatně jištěný přívod;
 3. elektrické zařízení výrobku musí být připojeno na soupravu TN-S s ochranou samočinným odpojením zdroje;
 4. doplňková ochrana – proudovým chráničem se jmenovitým vybavovacím proudem do 30mA;
 5. doplňující ochranné pospojení vodičem min. 4 mm2 Cu (není součástí dodávky)
 6. pokud není v objektu uvedená soustava zavedena, je nutné provést rozdělení vodiče PEN na ochranný vodič PE a vodič N v hlavním rozvaděči nebo v podružné rozvodnici pro hydromasážní zařízení;
 7. impedance ochranných vodičů musí splňovat požadavky cit. ČSN čl. 2,5. U jiného jištění se musí hodnota stanovit výpočtem. Na provedenou instalaci musí být zpracována výchozí revizní zpráva ve smyslu ČSN 33 20 00 – 6 – 61 (kde musí být uvedeny i naměřené hodnoty vyplývající z ČSN 33 21 40).

 

Hydromasážní vany, sprchové kouty a sprchové dveře

 • Pro hydromasážní vany, sprchové kouty a sprchové dveře do niky platí prodloužená lhůta k uplatnění práv z vadného plnění na tři roky. Na spotřební zboží (těsnící lišty, magnetky, panty, pojezdová kolečka, okapničky a jiné silikonové prvky) se vztahuje zákonem stanovená lhůta k uplatnění práv z vadného plnění.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

 

 • Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy objednavky@arttec.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. 

 

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

 • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

10. DORUČOVÁNÍ

 • Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

 • Zboží je zasíláno konečnému odběrateli, i přesto že zboží objednal kupující, jež tomuto konečnému odběrateli zboží, výrobek či službu fakturuje. V takovém případě zasílá prodávající fakturu rovněž kupujícímu, jež fakturuje zboží, výrobek či službu konečnému odběrateli.

 

11. MONTÁŽ

 • Dovolujeme si vás upozornit na hlavní problémy, které brání při vykonání vámi objednané služby. Chceme tímto předejít problémům a zajistit rychlou a kvalitní montáž či servis vašeho modelu k vaší plné spokojenosti. Proto prosím pozorně překontrolujte následující body: 
 1. objednaný model se svými rozměry vejde na příslušné místo
 2. stavební připravenost odpovídá předepsaným normám
 3. je nutné dodržet dostatečný montážní prostor

 

 • V případě, že nebudou splněny výše předepsané body a objednanou službu nebude možné realizovat, budeme účtovat marný výjezd ke konečnému odběrateli či kupujícímu dle platného ceníku firmy ARTTEC s.r.o. a to v položce cestovného.

 

 • Prodávající zabezpečuje montáž či servis prostřednictvím svých zaměstnanců či prostřednictvím svých smluvních partnerů. Je-li montáž či servis prováděn smluvním partnerem, fakturuje úhradu za tyto služby kupujícímu prodávající.

 

 

12. GDPR – podmínky ochrany osobních údajů

 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

 

 • Správce zpracovává osobní údaje, které mu poskytl Kupující nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky.

 

 • Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

 

 • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
 1. plnění smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 2. oprávněný zájem prodávajícího na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 

 • Účelem zpracování osobních údajů je:
 1. vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno/firma, adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany prodávajícího plnit,
 2. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 

 

 • Správce uchovává osobní údaje:
 1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 
 2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 

 

 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

 

 • Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) jsou osoby:
 1. podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 2. zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 3. zajišťující marketingové služby

 

 • Za podmínek stanovených v GDPR má kupující následující práva:
 1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
 2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
 3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
 4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
 5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
 6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v bodě 15.1. těchto VOP.
 7. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

 

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře kupující potvrzuje, že je seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

 

 • S těmito podmínkami souhlasí kupující zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu kupující potvrzuje, že je seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

 

 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň kupujícímu zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou správci poskytl/a.

 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

 

 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. 

 

 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přípustná.

 

V Tetčicích dne 1. 12. 2023

 

Obchodní podmínky pro podnikatele ke stažení zde.

Reklamační protokol ke stažení ve formátu .PDF nebo .XLS

Předávací protokol ke stažení .PDF nebo .XLS