O realitě našeho bytí

Motto Svobodných zednářů:

Všechno je velmi dobře ukryto, ale otevřeno pro ty, kteří umějí a chtějí naslouchat.

Úvod

Pod pojmem realita, tj. skutečnost, je zahrnuto vše, jak vysvětluje věda, co člověk může svými smysly vnímat, pozorovat a vyhodnocovat. Ovšem existuje ještě realita, kterou člověk svými smysly nevnímá, něco, co se nedá hmotně uchopit, změřit zvážit či jinak formovat. Existenci tohoto „něco“ můžeme pouze dovodit z určitých vlastností hmoty a z jevů, které nejdou hmotně definovat.  Vysvětlení k pochopení tohoto fenoménu vyplyne v dalším průběhu přednášky, když se například dotkneme problému gravitace nebo se zamyslíme nad bezdrátovým přenosem dat. Je to nezpochybnitelná skutečnost, že jakási lidskými smysly nevnímatelná síla ovlivňuje nejen naše bytí, ale celé reálné prostředí okolo nás. Co to je? Je to substance zformovaná božskou silou a schopnostmi z Pralátky Absolutna.  Lidskými smysly je nevnímatelná, hmotně neuchopitelná, nezměřitelná a prostupuje všechno hmotné. Je to polaritní činitel ke všemu hmotnému s vlastnostmi formujícími hmotu – prostě Nehmota. Je to fluidum, jak bylo již řečeno, lidskými smysly nevnímatelné, ale je zásadní pro existenci hmoty, tedy i pro živou hmotu včetně fyzického těla člověka.

Máme-li porozumět tomu, kdo člověk vlastně je a kam směřuje, realitu prostředí ve kterém žije a další skutečnosti spojené s jeho bytím je nutné přijmout existenci Nehmoty.  Jak z dalšího vyplyne, setkáváme se s ní v každém okamžiku našeho bytí.  Právě z tohoto hlediska je nutné přijmout  a přemýšlet o informacích týkajících se tohoto problému, které získáváme zcela netradičním způsobem a snažíme se předávat všem, kdo o to projeví zájem. Ten, kdo zná a ví, nepotřebuje věřit. Nejtěžší ovšem je tyto znalosti aplikovat na své bytí. Změnit pohled na celý svůj život a vztahy. Vědění stojí nad vírou, pokud chci něco vědět, tak si musím opatřit co nejvíce informací o daném tématu a ty si pak musím porovnat a dojít k nějakému názoru z rozumu, ne ze srdce nebo emočně. Z toho je patrné, že když budu nahlížet na svět svým subjektivním pohledem, že všechno je nádherné a budu se kochat myšlenkami o nezištné pomoci andělů, čekat, že panující planetární situace mi zvýší „vibrace“ a tak se napojím na lepší životní průběh souladný ze systémem a ve všech vztazích se budu rozhodovat z hlediska lásky a dobra, je zcela zcestné.  Současná věda za pomoci stále dokonalejší techniky může podrobně pozorovat a vyhodnocovat děje jak v neživé, tak v živé hmotě. Netuší, lépe řečeno nechce si přiznat, že jen díky něčemu co nelze hmotně definovat lze toto provádět. Tím ale její bádání končí, protože na otázku jak je možné, že ze stejné atomární hmoty se formuje hmota živá, co způsobuje pohyb živé hmoty a jak se v ní přenášejí informace, odpovědět nedokáže.  Stále více jedinců se snaží vnášet do společnosti informace související s bytím člověka.  I když jsou tyto vesměs pro člověka přínosné, nedokáže nikdo ale zodpovědět, proč se tak děje. Vše končí opět hmotným stropem.  A navíc v dnešní době lidé v zajetí vědeckých dogmat netuší a tudíž si ani nemohou představit, že existuje něco, jako základní realita, od které se vše odvíjí. Se znalostí její podstaty neexistuje nic, co by se nedalo reálně vysvětlit.

Na jedné straně je věda, na druhé straně nesouvisející s ní je duchovno, zahrnující nejen různé směry náboženství, ale i všechny projevy označované jako ezoterika. Zjistí-li věda cosi, co nedokáže racionálně vysvětlit a nezapadá to do jejích teorií, jako například zjevování duchů, poltergeisti, svědectví o minulých životech, prožitek klinické smrti či objevy nevysvětlitelných artefaktů, odkáže to do roviny paranormálních jevů, případně to mají na svědomí mimozemšťané. Staví tyto jevy jakoby „mimo“ realitu. Ale to je nevědecké a nelogické, protože když existuje nějaká základní realita, tak pomocí její znalosti se musí beze zbytku racionálně vysvětlit vše. A to je to, o čem Vám v dalším chceme přinést informace. 

V současnosti se většina společnosti na Zemi zabývá situací, nejžhavější skutečností, a to pandemií koronaviru. Všechna opatření směřující k zastavení šíření nákazy se ukazují jako málo účinná. Účinně pouze rozvracejí ekonomiku, omezují člověka na jeho svobodě a hlavně nechávají volný průběh všem informacím navozujícím strach z nákazy. Vynakládají se horentní finanční prostředky na výzkum a výrobu očkovacího séra, zamořuje se prostředí dezinfekčními prostředky, použité roušky z materiálu těžko rozložitelného zatěžují prostředí bytí člověka a vše zatím bez velkého úspěchu. Virus se nekontrolovatelně šíří a mutuje do nových variant. Neexistuje informace, která by se zabývala otázkou, proč se tak děje a jaký to má význam pro člověka. Panuje pouze strach ze smrtnosti útočícího viru a snaha zabránit jeho šíření bez toho, aby člověk musel změnit svůj dosavadní životní styl. Ale právě náš dosavadní životní styl, založený  pouze na našem hmotném prospěchu, bezohlednosti k druhým a dalších projevech nesouladných se Systémem vloženým jeho autorem do Univerza je, jak v dalším osvětlíme, příčinou všech současných událostí.. Jsou to všechno negace, které jsme si před vstupem do hmotného těla předsevzali odstranit a prakticky i důvod proč vstupujeme do hmoty. Přesáhnou-li tyto negace ve společnosti určitou kvantitu, přichází upozornění, že je potřeba změnit kvalitu. Pandemie koronaviru je takovým dalším upozorněním po předcházejících upozorněních takového typu. Byl to například SARS nebo prasečí chřipka. Tato upozornění se budou ohlašovat se stále intenzívnějším  projevem dokud člověk nepochopí a nezačne měnit svůj přístup ke svému bytí. Problém je však v tom, že předem musí načerpat a přijmout informace o tom, kdo je a kam směřuje. Je potřeba na základě těchto informací nejen pasívně pochopit, ale aktivně jednat a nadále nečekat, že náš blahobyt, naše zdraví za nás zařídí někdo jiný, nesmíme očekávat nějakou pilulku, která naše problémy vyřeší. Podle zákona jsme  po dosažení 18 let dospělí a svéprávní a měli bychom být schopni se postarat sami o sebe. Už žádný spasitel se neobjeví, je to jen jeden z promyšlených nástrojů církve k udržení pokory věřících.  Znalosti  o skutečné a základní Realitě, které vám takto přinášíme  jsou nutné k tomu, abychom získali společný vědomostní základ, aby se nám otevřely oči o našem pravém poslání a hlavně aby  jsme se zbavili všech strachů a obav ovládajících v současnosti naše bytí. Zpočátku vám naše sdělení bude připadat jako nějaká pohádka nebo science fiction, ale zamyslíte-li se třeba jen nad současnou situací u nás doma, zjistíte, že je to vyústění nahromaděných negací, které jsme zahleděni do sebe nevnímali. Demokracie, doslovně „vláda lidu“ je forma vlády, v níž o výkonu státní, obecní, krajské atd. moci rozhoduje mínění většiny oprávněných občanů, nejčastěji volbou. Zmocňují své zastupitele, aby za ně řídili a zajišťovali bytí ve společnosti v jejich prospěch. Proklamujeme, že jsme demokratická společnost a přitom dopouštíme, aby zejména vláda nesloužila svému účelu.

 Se svěřenými prostředky je jednotlivými členy vlády nakládáno tak, aby ve své podstatě sloužily jejich vlastnímu finančnímu prospěchu. Vynaložené miliardy korun na nákup ochranných pomůcek před koronavirem a očkovacích sér skončili opět u spřátelených farmaceutických firem a dalších výrobních subjektů. Nejhrůznější však je, že kromě toho, že se dále stupňuje zamoření životního prostředí chemikáliemi dezinfekčních prostředků a těžko rozložitelnou hmotou, je šíření poplašných informací o koronaviru, aby mohly být využity očkovací látky. Nemáte obavy, vy očkovaní, že za několik měsíců budete vystaveni stejné situaci – ztrátě odolnosti proti koronaviru nebo jeho další mutaci? Uvažovali jste o tom, že v rámci proklamovaného dobra pro lidi jste vlastně zbavování práva vlastního rozhodování o svém bytí a navozuje se u vás strach z něčeho, co vlastně neexistuje?  Uvědomujete si vůbec, že použité prostředky pocházejí od vás, tvůrců hodnot? Další, jak si vykládáte miliónové odměny pro vedoucí představitele zdravotních pojišťoven a dalších organizací, které existují jen díky vašim příspěvkům? Jak se díváte na to, že na dítě nebo osobu se závažným zdravotním problémem, který pojišťovna neproplácí, se skládají občané? Ze zdravotnických zařízení se staly výdělečné podniky. Právo už neslouží jeho účelu, ale je motivováno pouze vlastním finančním prospěchem. Uvědomujete si, že v poslední době řešená otázka starobních důchodů je vlastně „volební guláš“ k získání volebních hlasů? Vláda pracuje proti nám lidem a bude nás omezovat a finančně vyčerpávat tak dlouho jak jí to dovolíme.  Všechno toto posiluje negace, takže budeme-li nadále nečiní a nezměníme běh věcí našich, můžeme očekávat jen další a ještě důraznější upozornění.  

Právě neznalost a nezájem poznat, kdo člověk jako bytost je, proč on a celá živá příroda existuje a skutečnost kam směřuje je podstatou tohoto problému. Aby měl člověk, Nehmotná bytost ukrytá ve hmotě fyzického těla, co pozorovat a vyhodnocovat, je nutné začít výklad o realitě od objektu nejrozsáhlejšího a tím je Univerzum. Jeho součástí, jak je všeobecně známo, je Sluneční soustava, kde jednou z jejích planet je planeta Země. Země je  současně jediné místo ve vesmíru vhodné pro existenci života a tedy i pro bytí člověka.  Jak a z čeho vzniklo Univerzum a jeho účel, proč jsme my lidé současně Nehmotnými bytostmi s Tvořivým Duchem a jaké je naše poslání, to je nejčastější obsah dotazů, které bez širších znalostí nelze v krátkosti vysvětlit. K pochopení celého systému je nutné načerpat celý komplex informací o tom, jak a proč vznikl člověk a jaký má jeho existence smysl. Tyto informace jsou předávány jako Sdělení Druhé strany prostřednictvím jedinců se zvláštními schopnostmi  dorozumět se s bytostmi  pobývajícími v prostředí Druhé strany, běžnými lidskými smysly nevnímatelného. Jsou odhalována nejen tajemství poslání člověka v záměru Boha, ale jsou přibližována také procesní souvislosti jeho stvoření. Člověk tak dostává dar poznání, které je víc než pasivní víra, která v minulosti byla, a rovněž v současnosti je, často zneužívána v zájmech, které jsou s principy Boha nesouladné.

V prvé řadě je nutné oprostit se  od otázky kdo, nebo co, je ona Nad-tvořivá síla, Bůh - je jedno jak tento fenomén nazveme, který vytvořením Univerza s vloženým Systémem zaručující jeho funkci, uskutečnil svůj velkolepý záměr. 

Několika větami nelze vylíčit jak souvisí vznik Univerza (vesmíru) s bytím člověka a celou živou přírodou.  Rozhodli jsme se proto všechny podstatné informace o realitě bytí člověka uvést ve třech částech:   

1) Vesmír,  důvod jeho vzniku,  jeho konstrukce,  podstata funkce Systému vloženého do něho jeho autorem

2) Historie člověka ve vesmíru

3) Podstata bytí Nehmotné bytosti ve hmotě jako člověka a na Druhé straně jako Tvořivého ducha.

 

----  konec úvodu -----