Epidemie strachu

Motto:  Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá.

             Jan Amos Komenský (1592-1670)

Téma:  

Současná situace ve světě není  náhoda,  ale důsledek zrychleného negativního vývoje společnosti vlivem činnosti člověka

EPIDEMIE STRACHU,

tak by se nechala nazvat současná realita, kdy celý civilizovaný svět ochromuje obava z nákazy koronavirem COVID-19. Člověk, se svým současným životním stylem orientovaným pouze na hmotné statky a podporovaný v jeho očích neomylnou vědou, se stále více ve svém bytí odklání od záměrů jeho Stvořitele. V dnešní přednášce bychom rádi ve stručnosti  pohovořili o tom, kdo vlastně člověk je a kam směřuje, co je podstatou jeho obav a stresů a  jak jim předcházet. Rovněž je nutné objasnit takové skutečnosti jako jsou různé lokální katastrofy a nynější pandemie koronaviru.

Nejprve několik vět o tom, co je podstatou strachu, obavy, starosti a z toho plynoucího stresu. Slovník naučný uvádí, že obava (strach) či starost je negativní lidská emoce, která vzniká v důsledku pocitu nejistoty z neznáma, které ještě nenastalo, ale odehraje se (možná) někdy v budoucnosti a mohla by člověku způsobit újmu.  Obava může mít mnoho důvodů  i podob, avšak vždy se jedná o emoci vztahující se k nějaké očekávané události, ději nebo jevu. Lidé se obávají o svůj život či zdraví, případně o život či zdraví svých blízkých, někdy i o majetek, moc, vliv, vztahy k jiným lidem apod.. Společným jmenovatelem vzniku takového stavu je neznalost podstaty problému nebo přijatá informace, která je považována za exaktní. Čím více má člověk uložených informací, které může porovnávat a vyhodnocovat s těmi příchozími, tím je menší pravděpodobnost vzniku strachu, nebo obavy. S tímto procesem ovšem úzce souvisí  ego („já“, které je chápáno jako označení lidské jedinečnosti a odlišnosti od ostatních lidí) každého jedince. Z našeho pohledu je to Nehmotná bytost, která mnoha vstupy do hmotného těla člověka se vyvíjí k vlastnostem svého Stvořitele a označujeme ji jako Tvořivého ducha. Omezena hmotou těla člověka nemá nadále přístup k informacím kdo ve skutečnosti je a kam směřuje, musí se spoléhat pouze na svou dosaženou kvalitu. Tato bytost je plně svobodná ve svém rozhodování a projevech vůči vnějšímu prostředí – to je to, co označujeme jako osobnost člověka. Problém je však v tom, že právě jedinečnost „ega“ a jeho různý stupeň vývoje přináší i různý pohled na informace dávající vzniku strachu či obavám. Čím nižší je stupeň vývoje, tím více se projevuje u člověka sobectví, nechuť vyhodnocovat (přemýšlet) danou situaci a vyvozovat z toho vlastní názor a postoj. Skladba současného civilizačního celku se vyznačuje právě tím, že převážná část populace je na nižším stupni vývoje svého „já“ a proto dochází k celkovému zrychlenému negativnímu vývoji společnosti a to právě vlivem neznalé činnosti člověka.

 Současný životní styl společnosti je založen pouze na hmotné realitě. Je popíráno vše, co  nemohu uchopit, změřit, zvážit nebo nějak formovat. Od nepaměti bylo, ale i v současnosti je odpozorováno a obecně přijato jako nezpochybnitelná skutečnost, že jakási lidskými smysly nevnímatelná síla má vliv na naše zdraví a vitalitu těla. Je to substance hmotně neměřitelná a nezjistitelná, jak bylo již řečeno lidskými smysly nevnímatelná. Je to Nehmota, která je hlavním činitelem při formování hmoty a určování jejích vlastností. Nezastupitelnou úlohu tedy hraje i ve formování lidského těla a určuje možnosti projevů Nehmotné bytosti v těle ukryté.

Není-li tento negativní vývoj společnosti korigován, je nebezpečí globální katastrofy, kdy se kvantita naplní do té míry, že musí dojít ke změně kvality. V současnosti to ale není žádoucí, protože je zapotřebí, aby současné podmínky pro vývoj Tvořivých duchů ve hmotě ještě pokračovaly tak, aby všichni jedinci měli možnost pokračovat ve svém vývoji ve hmotě.

Rozsáhlá území zdevastovaná požárem, uhynulá fauna, ztráty na lidských životech a nevyčíslitelné materiální škody – to je výsledek řádění živlu nazývaného oheň. Masmédia jsou ve svém živlu při líčení situace v postižené oblasti. Zdvíhá se obrovská vlna lidské solidarity a projevy účasti postiženým lidem. Líčení jednotlivých lidských příběhů vyvolává u citlivějších jedinců bouřlivé emoce. Požáry jsou uhašeny, ať žije další katastrofa! Vždyť máme ještě vodu, vítr, erupce sopek, zemětřesení, tsunami a v neposlední řadě i lokální válečné konflikty, šílené střelce, islámské mstitele, letecké katastrofy a v neposlední řadě koronaviry. To jsou všechno nástroje, které korigují negativní vývoj bytí společnosti.

Všechno souvisí se vším a za vším hledejme neznalou činnost člověka podporovanou vědou, která  neuznává nic jiného než hmotu. Podle toho také posuzuje a vytváří teorie o vzniku vesmíru a historii člověka na Zemi.  Díky ní ale dnes víme, že planeta Země je „koule“, sice trochu zploštělá na pólech, máme znalost jak se šíří tlak v takovém tělese a o dalších  hmotně zjistitelných fyzikálních veličinách.

Pohlédněme ale na všechny tyto skutečnosti z druhé strany. Ne z prostředí smysly člověka nevnímatelného, ale z opačného konce, než ze kterého věda všechny skutečnosti posuzuje. Není potřeba zdůrazňovat, že planeta Země je součástí celého velkého celku vesmíru a jako taková podléhá zákonitostem funkce Systému vloženého do Univerza jeho autorem.  Znamená to, že složení a množství její hmoty je stálé, neměnné. Vlastnosti hmoty tohoto vesmírného tělesa jsou nastaveny tak, aby umožňovaly vznik a existenci živé hmoty (fauna a flóra) od nejmenších uskupení až po tělo člověka.  Vedle specifické atmosféry a vody je nutné pro živou hmotu uzpůsobit i pevnou hmotu, aby se pod impulzy Nehmoty mohla ze stejné neživé atomární hmoty formovat hmota živá. Jak bylo uvedeno, množství hmoty planety je neměnné, takže z toho vyplývá i to, že množství živé hmoty je limitováno. V ideálních podmínkách, tj. při bytí člověka v souladu se Systémem Univerza, je prostředí Země schopno poskytnout  pobyt ve hmotě až 13 mld. jedincům.  Tento limit, při normálním a plynulém oběhu živé hmoty, představuje cca třetinu hmotnosti planety. Tím, jak člověk tento oběh narušuje – umrtvuje živou hmotu, je nutné stahovat živou hmotu, aby se stala „více obrátková“.  Jsou to obrovské zásoby potravin všeho druhu, které leží ve skladech a čekají na spotřebu, je to nesmírné množství konzerv s živočišným i rostlinným obsahem, naše plné mrazáky a lednice. Lze do toho zahrnout i balenou vodu a různé nápoje, včetně alkoholických. Možná, že mi bude vytknuto, že to není etické, ale je nutno se zmínit i o urnách s popelem zemřelých. I toto je živá hmota vyřazená z oběhu. Všechna tato hmota je na planetě, ale neplní svůj účel. Z nejasného důvodu se rozšiřují pouště, tají ledovce (i když tento jev je přisuzován zcela jiné příčině), vymírají určité druhy fauny a flóry. Nastane ale stav, kdy je potřeba z nějakého důvodu rychle vyrovnat potřebu živé hmoty – pak se to řeší např. rozsáhlými požáry, povodněmi a dalšími prostředky, které stahují živou hmotu do oběhu. Nutno ještě dodat, že živou hmotou dočasně vyřazenou z oběhu jsou např. i výrobky ze dřeva, papír, textil ze živočišných i rostlinných vláken a další. Docházíme k tomu, že praktikovaný spotřební způsob bytí převážné většiny současné společnosti je hlavním spouštěčem těchto lokálních katastrof.

Nutno dodat ještě další příčiny skokového vyrovnávání rovnováhy hmoty na Zemi.  Stavby velkých přehradních nádrží pro zajištění vody pro velké aglomerační celky, velké aglomerační celky (města s více jak miliónem obyvatel), nadměrné čerpání podzemní vody na úzce vymezené lokalitě, těžba nerostných surovin s následnou změnou struktury podloží a hlavně těžba ropy. Všechna tato činnost člověka způsobuje nerovnoměrné zatěžování povrchu planety, které se pak projevuje někde na úplně jiném místě. Rovněž ještě doplníme informace o vodě. Jak bylo v úvodu řečeno, množství hmoty planety je rigidní (dané, neměnné).  Atmosféra a ostatní plynné prvky, voda a pevná hmota planety jsou uspořádány ve zlatém poměru. Pro názorné vysvětlení si musíme představit graf, kde nejdelší úsečka představuje pevnou hmotu planety. Tato úsečka je rozdělena v určitém poměru na dvě části, kde delší představuje vodu a kratší plynnou složku (atmosféru) planety. Znamená to, že i objemové množství vody na Zemi je dáno a je neměnné. Pro nejzákladnější představu co je zlatý řez, uvádíme několik obrázků.

Co roste je požadavek člověka na spotřebu vody. Odhlédněme do doby nedávno minulé, asi tak sto let nazpět, a porovnejme, jak se od té doby změnily požadavky na používání vody. V současnosti už v této oblasti není rozdílu mezi městem a vesnicí. Koupelny, sprchy, splachovací WC, pračky, myčky, bazény, to vše je běžným standardem. To vše je jen částečný výčet, kdy je v současné společnosti potřeba vody nezbytná. Umíme si vůbec představit kolik vody potřebuje takové mnohamiliónové město a jaké požadavky má průmyslová výroba, než vznikne spotřebič vyžadující pro provoz vodu? O balené vodě a nápojích byla již výše zmínka.

Zbývá ještě komentovat současný hit celosvětového zájmu  - koronavir označovaný jako 2019-nCov z Wu-chanu, jedenáctimiliónového města, které je považováno za místo vzniku epidemie.  Další upozornění jak člověk pojímá své bytí nesouladně se Systémem. Vše už tady bylo, SARS, MERS, nemoc šílených krav, ptačí chřipka a další. Úplně do pozadí odsunuly klasické typy chřipky, které jsou stejně nebezpečné pro lidi s oslabenou imunitou, jako právě objevený koronavirus. Díky masmédiím a postupu tamních státních činitelů a WHO (Světová zdravotnická organizace) se rozšířila panika mající odezvu takřka po celém světě. Nejvíce sil (imunitu) ztrácí člověk, zachvátí-li ho strach o vlastní život. Není pak divu, že snadno onemocní, protože organizmus nemá dost sil na přirozenou obranu. Připočteme-li k tomu ještě praktikovaný životní styl nesouladný se Systémem, výsledek se nemusí již komentovat. Mikroorganizmus způsobující toto onemocnění na světě byl, je a bude jako spousta jiných způsobujících člověku zdravotní potíže. Je jen otázkou, kde nastanou pro tento druh  specifické podmínky pro jeho bouřlivý vývoj a expanzi. Musíme si uvědomit, že je to i jeden z nástrojů regulace negativního vývoje společnosti, reálná připomínka, že je něco špatně v bytí člověka.

 

Výše uvedeným komentováním událostí, které v současnosti hýbou prakticky celým světem, se snažíme osvětlit, že všechny skutečnosti narušující bytí člověka jsou jen důsledkem jeho činnosti. Člověk, na základě vědou hlásaných poznatků, odmítá uznat pravý původ všech nesnází, které jej potkávají a pro jedince, kteří se snaží imputovat do společnosti informace o skutečné realitě má jen jakýsi druh opovržení a postranní výsměch.

 Denně umírají desítky, možná stovky, dětí na podvýživu a hladem v krajinách, které nazýváme „rozvojové země“.  Existuje na to lék – trochu dobré potravy. Místo toho je svět vyspělé ekonomiky zaplavován drastickými fotografiemi z těchto oblastí s požadavkem na charitativní příspěvek jednotlivců, který stejně z větší části skončí v kapsách aparátu  tyto akce pořádající. Nejde o to dodat těmto hladovějícím základní potraviny, ale o to, naučit je a dohlédnout, aby si je dokázali sami produkovat. Dodat technologie a vytipovat pěstování pro ně nejvhodnějších zdrojů  potravy je to nejzákladnější. Proč se tak neděje? Není z toho žádný zisk, jen spousta problémů.

Denně umírají tisíce lidí na tzv. civilizační nemoci – kardiovaskulární selhání, onkologická onemocnění, znečištěné prostředí a z toho pramenící nejen respirační potíže - v krajinách s vyspělou ekonomikou. K tomu nutno připočíst oběti dopravních a leteckých nehod, oběti adrenalinových volnočasových aktivit a v neposlední řadě i dobrovolné odchody ze života. Informace o této úmrtnosti jsou brány jako samozřejmost související s lidským bytím. Akceptujeme to, pomineme, dokud se to nedotkne nás samých nebo našich blízkých.  Výzkumu léčiv pro tyto nemoci jsou věnovány miliardové sumy a výsledek? Čas od času se objeví velká bublina informace o objevu zaručeně účinného léku „na něco“ a tým vědců je oslavován. Ovšem lék se musí klinicky zkoušet a to trvá delší dobu, bublina praskne, zbude jen poprašek, který se vypaří do zapomnění. Stav se nemění a bádá se dál, čerpají se na to nemalé dotace z prostředků společnosti. Výsledkem této vědecké činnosti jsou prostředky, které neléčí, ale pouze zdravotní nerovnováhu v lepším případě dostanou do latentního (skrytého) stavu,  nebo její projevy stabilizují. Ovšemže existuje lék na všechna tato  onemocnění – je to změna životního stylu a prostředí, prostě zavést „Tři pilíře“ pro bezproblémové bytí (potrava, prostředí, psychika) v souladu se Systémem Univerza.  Jedinci, kteří tyto informace o „ozdravení“ do společnosti přinášejí jsou považování při nejmenším za fantasty  nebo pohádkáře. Každá větší aktivita v této oblasti je taktně „zametána pod koberec“, vždyť v sázce jsou miliardové zisky farmaceutického průmyslu a dalších navazujících oborů. Pak se náhle objeví něco, co je vidět pouze pod výkonným mikroskopem, začne se to nepředstavitelně rychle množit,  převrací zaběhnutý způsob života společnosti naruby a zatím neúčinkují na to žádná dostupná léčiva.  Tím současným narušitelem, který se rozběhl rychlostí blesku po Zemi je koronavirus COVID-19.

Wikipedie charakterizuje viry (z lat. „virus“ – jed) jako drobné vnitrobuněčné cizopasníky nacházející se na pomezí mezi živým a neživým. „Tělo“ virů je tvořeno tzv. virovou částicí, která je složena především z bílkovin a nukleových kyselin. Pro viry je charakteristické, že nerostou, nedělí se, nejsou schopné replikace (rozmnožování) bez hostitelské buňky  a ani nejsou schopné vytvářet vlastní bílkoviny. Ty nejprimitivnější viry obsahují pouze svoji genetickou informaci ve formě DNA nebo RNA, které jsou uloženy v kapsidě. Ty složitější mohou navíc na povrchu obsahovat obalovou membránu pocházející z napadené buňky. To je stručná charakteristika viru, jak ho může člověk za pomoci stále dokonalejší techniky pozorovat a popisovat. 

Pro pochopení dalšího textu je nutné přijmout určité skutečnosti, které věda dosud odmítá uznat a proto také nemůže překročit určitou hranici poznávání. Uznává pouze to, co může hmotnými prostředky uchopit, či jinak ovlivňovat. Za prvé, položme si otázku, jak ze stejné atomární neživé hmoty vznikne hmota živá v množině různých druhů fauny a flory, od nejmenších okem nepozorovatelných útvarů až po tělo člověka. Co způsobuje, že živá hmota se formuje (roste) při zachování svých druhů, po nějaký čas se obnovuje a následně zaniká. Je to Nehmotný druhový program – souhrn impulzů Nehmotného fluida lidskými smysly nevnímatelného, který zajišťuje formování neživé hmoty ve hmotu živou za pomoci dalšího druhu Nehmoty, který označujeme jako Nehmotnou Energii. Tato se šíří celým prostorem Univerza v útvarech podobných kuželovitému paprsku poskládaných do jakéhosi „koberce“. Prostupuje všechny částice tvořící hmotu a uděluje jim specifické vlastnosti. Hmotně tak rozeznáváme zahuštění hmoty plynné, kapalné a pevnou hmotu – podle síly úseku Nehmotného paprsku ukrytého v částicích hmoty, který jim uděluje tyto i hmotně pozorovatelné vlastnosti. Zahuštění hmoty tedy není její nakupení v prostoru, ale úsek paprsku Nehmotné energie ukrytý v jejích částicích. Jak následně uvedeme, je to jeden z důležitých prvků při poznávání vlastností viru útočícího na lidské tělo. Za další je skutečnost, že veškeré formace živé hmoty jsou „obaleny“ Nehmotnou pokožkou, která je součástí jejich energetického Nehmotného těla. Je to proto, aby vnější proudění Nehmotné energie nenarušovalo účinky impulzů Nehmotného druhového programu. Dostáváme se k charakteristice hmotných útvarů, které jsou nazývány viry. Jak bylo řečeno, viry nerostou, nedělí se, nejsou schopné reprodukce, protože jejich „tělo“ nemá  Nehmotný druhový program. Z tohoto pohledu jsou vlastně neživá hmota, ale jejich vnitřnosti (nukleové kyseliny a bílkoviny) patří ke konstrukci živé hmoty. Nukleová kyselina je biochemická makromolekulární látka tvořená polynukleotidovým řetězcem, který ve své struktuře uchovává genetickou informaci. Nejběžnějšími nukleovými kyselinami jsou kyselina deoxyribonukleová - DNA a kyselina ribonukleová - RNA. Jak je tedy možné, že se virus tak rychle množí dostane-li se do hostitelské buňky? V podstatě by se tento proces dal přirovnat k 3D tiskárně. Podmínkou je, aby virus  v buňce našel vhodný materiál pro svůj otisk a aby byla aktivována Nehmotnou energií jeho genetická informace. Pomalu se dostáváme k jádru věci. Podíváme-li se zpět do minulosti tak tento atak viru není ničím novým. Byla to např.„Španělská chřipka“ po I. světové válce, v nedávné minulosti SARS, MERS. Vždy se objevilo ohnisko, které se bleskově rozšířilo. Vždy se hledá původce, většinou ze zvířecí říše, ale nikdy se 100% jistotou vědci nic nezjistili. Také nemohli, protože aktivátorem je proudění určité kvality Nehmotné energie. Kvalita této aktivační energie souvisí s postavením planetárních  těles a to nejen ve Sluneční soustavě, ale i v jejím nadřazeném celku. Je jen vždy otázkou, kde je nahromaděno větší množství „spících“ virů, když se tento stav objeví. V našem věku je to zpravidla oblast Číny, protože se nachází v koridoru přicházející Nehmotné energie do Sluneční soustavy a ke Slunci. Bude to trvat tak dlouho, dokud se planeta Země při svém oběhu okolo Slunce z tohoto koridoru nevysune. Zpravidla jsou to čtyři až pět měsíců, potom aktivita toho kterého viru opadá. Podobně se chovají i jednotlivé kmeny chřipky, které každoročně projevují v určité období svoji aktivitu. Rozdíl je jen v tom, že jejich aktivita se váže přímo jen na naši planetu a souvisí s intenzitou slunečního záření. Vraťme se ale k našemu viru COVID-19. Je-li imunitní obrana těla člověka málo účinná, dostane se virus právě až do plicních sklípků, kde probíhá předávání odpadního silného alfa uhlíku z červených krvinek na atmosférický kyslík. Z hlediska nehmotného energetického těla jsou útvary plicních sklípků povrchem těla, takže do nich má přístup obecně proudící Nehmotná energie, tedy i silnější - delší (průraznější) část jejího paprsku, než používá lidské tělo ke svému bytí (vitální energie). Tak aktivátor bychom měli, nyní ještě hmota na reprodukci viru. Před několika dny proběhla masmédii nenápadná informace, že podle výzkumu,  koronavir napadá především jedince s krevní skupinou „A“. Výše bylo již sděleno, co je zahuštění hmoty. Všechny druhy fauny, včetně člověka, mají ve svém nehmotném programu zakódován druh potravy. Podle toho je dělíme na hmyzožravé, býložravé, masožravé, všežravé. Člověk, bohužel, patří do  té poslední skupiny. V rámci rozpětí pro druh člověk (úsek paprsku NE) je využita pro jeho tělo zhruba třetina. Hmotnými prostředky nelze tento užívaný úsek zjistit, ale celkem spolehlivě jej možno odečíst z krevní skupiny. Jak je známo, nejzahuštěnější je krevní skupina „0“ (nulka).  Tato skupina vyjadřuje program, který  bez jakýchkoliv úprav zvládá příjem veškeré pro člověka vhodné potravy. Ostatní skupiny (A, AB a B) musí být upraveny přídavným řetězcem hmoty na úroveň skupiny „0“, aby mohly plnit svou úlohu nejen v příjmu a zpracování nové hmoty (potravy). Právě tento „dodatek“ u skupiny „A“ je  vhodným materiálem na formování těla viru. Toto rozdělení krevních skupin je rámcové, ve skutečnosti existují určité přesahy, takže virus může napadnout i je. Zajímavostí je, že právě z těchto „přesahů“ se tvoří mutace viru, protože jak bylo řečeno, jeho množení funguje jako tiskárna 3D. Takže z každého tak utvořeného viru se kopírují jeho dvojníci, kteří, pochopitelně, se chovají trochu jinak, včetně hmoty na jejich reprodukci.
Doufala jsem, že se mi podaří sestavit kratší informační text k tomuto problému, ale je tolik souvislostí s tím spojených, které se musí alespoň okrajově nastínit.

Pro představu zahuštění těla člověka uvádíme grafické znázornění, kde lze odečístnejen tuto skutečnost, ale i vnější a vnitřní působení Nehmoty. Barevné spektrum po obvodu, znázorněné tělem hada (had Uroborus jak polyká svůj ocas je zpodobnění funkce perpetuum mobile Systému vloženého do Univerza) představuje celý paprsek Nehmotné energie, která 

vkládá do veškeré hmoty informace o jejích vlastnostech. Živá hmota (fauna a flóra) ke své existenci používají část paprsku od červené fialovou (bílé spektrum). Na černou část paprsku (černé spektrum)  nemá živá hmota program, ale používá jako doplněk pro funkce organizmu neživou hmotu „nabitou“ touto silnou energií (viz např. alfa uhlík). Uvnitř kruhu je znázorněn rozsah paprsku vitální energie pro druh „člověk“ (červená až fialová). Z tohoto rozsahu  využívá tělo člověka zhruba jednu třetinu (krevní skupina „0“ – nulka je tedy zahuštění fialová – modrá, „A“ – zelená až žlutá, „B“ – oranžová až červená). To je jen hrubá představa, protože ve skutečnosti se využitelný třetinový rozsah pohybuje v tomto rozmezí. Krevní skupina vyjadřuje, ve kterém sektoru se  rozhodující část genetické informace člověka (síla – část energetického paprsku) pohybuje, tj. jaký úsek nehmotného paprsku je rozhodující pro funkci Nehmotného druhového programu.

Nyní ještě několik vět k opatřením, které se vlády jednotlivých států  snaží chaoticky vydávat k zamezení šíření koronaviru. Používání roušek je opatření málo účinné. Mějme na paměti, že pokud se pohybujeme v prostoru s výskytem viru, tak ten ulpívá na všem, na našem oděvu, na botách, vleze s námi do auta, do bytu. Museli bychom před vstupem do obytného prostoru projít celkovou očistou, což je vlastně nemožné. Může do našeho bytu vniknout i otevřeným oknem, pokud se v blízkosti nachází jeho zdroj, nebo vzduchotechnikou. Rouška je tedy jakési šidítko a má větší význam pro naši psychiku. Nejlepší ochrana je naše imunita a aby byla doopravdy účinná, je zapotřebí nevyčerpávat limitovanou  kapacitu příjmu vitální energie. Nadměrná spotřeba pramení zejména ze stresových situací, kdy se obáváme o svůj život a život svých blízkých. Jsou to také všechny postoje a projevy nesouhlasné se Systémem Univerza (sobectví, touha po hmotných statcích, osobní zviditelnění na úkor druhých). Systém Univerza je založen na  dobru, lásce a respektování svobody projevu druhých.  Vysoce negativní jsou projevy sobectví, kdy se projevuje snaha zabezpečit se nadměrným nákupem potravin pro případ delší karantény bez ohledu na druhé, nesmyslné udávání sousedů, kteří se nechovají podle nás v regulích daných nařízením a další druhy napadání a osočování  bližních. Co nám tedy současná realita sděluje? Společnost v ekonomicky vyspělých oblastech je zaměřena, podporována vědou, pouze na uspokojování hmotných potřeb bytí. Život je jenom jeden, snažme se jej prožít naplno a teď. Otázka, kdo člověk vlastně je, proč je tady a kam směřuje, je považována za něco neskutečného patřícího do oblasti pohádek a bájí. Láska je chápána především jako sexuální potřeby člověka. Ve vztazích panuje sobectví, kdy nejprve myslíme na sebe a až druhotně, někdy ani to ne, na druhé. Závist, snaha získat hmotné statky hraničím s nezákonným způsobem,  snaha o osobní zviditelnění a celá řada dalších se Systémem nesouladných jednání. Tragédie je v tom, že v těchto intencích jsou vychovávány  potomci, které nenaučíme používat vlastní úsudek, neuvědomují si vlastní jedinečnou identitu a zařazují se spolu se svými rodiči do jednoho velkého „ovčího stáda“. To je vlastně to, co potřebují ti, kteří diktují způsob bytí v zájmu svého prospěchu. V této souvislosti je nutno poznamenat, že všechny tyto negativní projevy jsou v mozku zakódovány pod uskupením složeným ze slabých úseků vitální energie. Jako vše v Univerzu je založeno na polaritě (vztah dvou činitelů), tak i v tomto případě je k vyzvednutí této informace zapotřebí k doplnění množství silnějších úseků vitální Nehmotné energie. Přesně naopak je tomu s informacemi souladnými se Systémem.  To je i jeden z rozhodujících vlivů na snížení účinnosti imunitní odolnosti organizmu. Takže je nutné si uvědomit, že současná situace s „pandémií“ koronaviru je další upozornění na zrychlený negativní vývoj společnosti.

Na úplný závěr ještě jeden problém, který  zavdává příčinu pro  šíření  jakési poplašné zprávy, která vyvolává u mnoha jedinců obavy. V poslední době se šíří informace o škodlivosti zaváděného informačního systému 5G na lidské zdraví.  Objevují se i takové dedukce, že současnou  pandemii vyvolalo právě toto zařízení pro přenos dat. Toto zařízení  je pouze nová generace stávajících a běžně po celém světě používaných přenášečů informačních dat.  Umožňuje přenášet ještě rychleji a objemnější „balík“ dat (informací).  Bez tohoto zařízení není možné přenášet TV signál, mobily by zůstaly „hluché“, nelze si bez něho představit řízení leteckého provozu a dopravní infrastruktury a v neposlední řadě by bez  něho v současnosti  nebyla možná přísně utajovaná  vojenská obrana. Právě neznalost podstaty funkce umožňuje šířit fámy o jeho škodlivosti pro zdraví člověka a další negativní působení na prostředí jeho bytí.  5G zařízení v žádném případě neomezuje fauně i flóře příjem vitální energie, která je potřebná pro jejich bytí. Škodlivé pro vše živé je pouze pobyt v bezprostřední blízkosti  vysílačů , kde vzniká silné elektromagnetické pole. To je ale všeobecně známo  a škodlivé zóny jsou provozovateli vyznačeny. To, co člověku nejvíce škodí na zdraví je jeho nesprávný životní styl vyplývající z celkového přístupu společnosti k bytí (viz „Tři pilíře – potrava, prostředí a psychika“).

Pokud vám budou některé pasáže tohoto textu méně jasné, vysvětlení určitě naleznete na našem webu 

www.svetjejinak.cz

nebo v publikaci „Svět je jinak“ autora Zdeňka Svobody.

Za tým „Svět je jinak“ Helena Zíková