1. Pilíř zdraví, část první, článek

Ano, svět je jinak než jak jeho realitu vysvětluje současná věda

Úvodem

Text této přednášky/aktuality vznikal na jaře roku 2019, kdy se všichni těšili na léto a bezstarostnou dovolenou prožitou podle svých představ. Byla to příprava na cyklus  přednášek vztahující se k objasnění vlivů negativně působících na zdraví člověka. To ale už se pomalu formovala planetární situace, která stranila expanzi viru nazvaného později COVID-19. Přes veškerá opatření se virus rychle šířil a světová pandemie se stala realitou.

Současná situace ve světě není  náhoda,  ale důsledek zrychleného negativního vývoje společnosti vlivem činnosti člověka.  Člověk, se svým současným životním stylem orientovaným pouze na hmotné statky a podporovaný v jeho očích neomylnou vědou, se stále více ve svém bytí odklání od záměrů jeho Stvořitele. Nastal čas, aby člověk začal vnímat a zamyslel se nad  informacemi o tom, kdo vlastně je a kam směřuje, co je jeho podstatou, proč takové skutečnosti jako jsou různé lokální katastrofy a nynější pandemie koronaviru narušují jeho bytí.

Společným jmenovatelem vzniku takového stavu je neznalost podstaty problému. Ego každého jedince je označení lidské jedinečnosti a odlišnosti od ostatních lidí. Z našeho pohledu je ego, projev našeho „já“, Nehmotná bytost, která mnoha vstupy do hmotného těla člověka se vyvíjí k vlastnostem svého Stvořitele. Nadále o ní budeme hovořit jako o Tvořivém duchu. Tato bytost, hmotně nevnímatelná, omezena hmotou těla člověka nemá nadále přístup k informacím kdo ve skutečnosti je a kam směřuje, musí se spoléhat pouze na svou dosaženou kvalitu získanou předchozími vstupy do hmotného prostředí. Ve svém rozhodování a projevech vůči vnějšímu prostředí je plně svobodná – to je to, co označujeme jako osobnost člověka. Problém je však v tom, že právě jedinečnost „ega“ a  různý stupeň vývoje jeho nositele přináší i různý pohled na tyto informace. Čím nižší je stupeň vývoje, tím více se projevuje u člověka sobectví, nechuť vyhodnocovat a přemýšlet nad danou situací a vyvozovat z toho vlastní názor a postoj. Skladba současného civilizačního celku se vyznačuje právě tím, že převážná část populace je na nižším stupni vývoje svého „já“ a proto dochází k celkovému zrychlenému negativnímu vývoji společnosti a to právě vlivem neznalé činnosti člověka založené pouze na hmotné realitě. Je popíráno vše, co  nemohu uchopit, změřit, zvážit nebo nějak formovat.

Rozsáhlá území zdevastovaná požárem, uhynulá fauna, ztráty na lidských životech a nevyčíslitelné materiální škody – to je výsledek řádění živlu nazývaného oheň. Požáry jsou uhašeny, ať žije další katastrofa! Vždyť máme ještě vodu, vítr, erupce sopek, zemětřesení, tsunami a v neposlední řadě i lokální válečné konflikty, šílené střelce, islámské mstitele, letecké katastrofy a v neposlední řadě koronaviry. To jsou všechno nástroje, které korigují negativní vývoj bytí společnosti.

 

Výše uvedeným komentováním událostí, které v současnosti hýbou prakticky celým světem, se snažíme osvětlit, že všechny skutečnosti narušující bytí člověka jsou jen důsledkem jeho činnosti. Člověk, na základě vědou hlásaných poznatků, odmítá uznat pravý původ všech nesnází, které jej potkávají a pro jedince, kteří se snaží imputovat do společnosti informace o skutečné realitě má jen jakýsi druh opovržení a postranní výsměch.

Vraťme se ale k tématu přednášky/aktuality. Ze všech stran na nás vykukuje reklama na zdraví prospěšné prostředky se zaručenými výsledky osvědčenými odborníky.  Podle těchto nabídek není problém během několika dnů obnovit zdravotní rovnováhu v celém širokém okruhu  zdravotních problémů, které se v současnosti u člověka vyskytují.

Dnes a denně jsme informováni prostřednictvím masmédií o novém úspěchu výzkumu vědy na poli medicíny. A realita? Podle statistických údajů není Čecha, který by netrpěl nějakou do statistiky zahrnutou nemocí a ve světě to není jiné. Od nejútlejšího věku  člověka, hlavně  v ekonomicky vyspělých oblastech,  pronásledují takové neduhy jako je cukrovka, kardiovaskulární problémy, vysoký cholesterol, snížená imunita, různé druhy alergií a v neposlední řadě nejhorší strašák ve společnosti – onkologická onemocnění.

Stejná situace je v nabídce potravin a potravinových doplňků pro zdravé stravování. Nepřehledné množství různých rad a tipů na zdravé stravování by ve svém výsledku mělo vyústit v pohodovou společnost s jedinci kvetoucími zdravím. Omyl, opak je krutou skutečností. Kdo kvete a raduje se z tohoto stavu jsou farmaceutický a potravinářský sektor. Miliardové zisky  z těchto sektorů jsou zahrnovány do statistik a z toho odvozován i růst ekonomiky, takže se máme stále lépe a lépe.

V této naší přednášce se budeme snažit v krátkosti vysvětlit, co způsobuje zdravotní nerovnováhu těla člověka a co jsou zdraví prospěšné potraviny.

Nejprve je nutné se seznámit s tím, jak ze stejné neživé atomární hmoty vzniká živá hmota veškeré flóry a fauny.

V minulosti od nepaměti bylo odpozorováno a obecně přijato jako nezpochybnitelná skutečnost, že jakási lidskými smysly nevnímatelná síla má vliv na naše zdraví a vitalitu těla. Dále pak, že kvalita tohoto „fluida“, proudícího v prostředí při narození člověka, ovlivňuje po celý jeho život i vlastnosti jeho fyzického těla. Takže není to jen genetická informace, ale také tento fenomén, který zobrazujeme jako postavení Slunce a ostatních planet Sluneční soustavy v Zodiaku, nazývaném také Zvířetník, v čase narození člověka. Je to substance hmotně neměřitelná a nezjistitelná, jak bylo již řečeno lidskými smysly nevnímatelná, je to Nehmota, která je hlavním činitelem při formování hmoty a určování jejích vlastností. Pro účely této přednášky nám postačí seznámit se se dvěma druhy tohoto fluida– Prvosubstancí a Vitální energií. Zájemci o celkové poznání této problematiky získají úplné informace na webových stránkách www.svetjejinak.cz,  nebo v publikaci „Svět je jinak“ autora Z. Svobody.

 

Zázrakem pro oživení hmoty je autorem „Díla“, jak nazýváme Univerzum, programově uskupená Prvosubstance uzavřená v jakémsi pomyslném váčku z jednoho z dalších druhů Nehmoty. Nadále o něm budeme hovořit jako o Nehmotném druhovém programu. V okamžiku splynutí a porovnání samčí a samičí DNA ve vejci,  dojde k jeho otevření a začnou z něho plynout informační impulzy pro formování hmotného i Nehmotného energetického těla živé hmoty všech jednotlivých druhů fauny a flóry.

Samčí a samičí buňky nejsou až tak buňkami protože jsou to sami o sobě neživé útvary byť zformované ze živé hmoty. Samčí buňka – spermie je nositelem půlky genetické informace a hlavně  vnáší do vejce Nehmotný druhový program. Šroubovitá mitochondriální pochva je zařízení pro přepravu NDP. Samičí buňka – vajíčko je připravená schránka pro vývoj nového jedince. Kromě půlky genetické informace obsahuje potřebnou hmotu pro prvotní růst a „zahnízdění“ vajíčka v místě jeho dalšího vývoje. Do připojení k tělu matky je to samostatný, nyní ale už živý hmotný útvar.

Podíváme-li se blíže na konstrukci živé hmoty zjistíme, že základ tvoří čtyři atomární prvky : uhlík (C – carboneum)

vodík (H – hydrogenium)

  kyslík (O –oxygenium)

 dusík (N -nitrogenium).

Ostatní prvky obsažené v živé hmotě jsou složkou dotvářející její vlastnosti, které již lze rozeznat lidskými smysly jako je barva, vůně, charakteristická konstrukce těla a další.  Z těchto čtyř atomárních prvků je zformována i DNA - Deoxyribonukleová kyselina, nositelka genetické informace všech organismů živé hmoty, která je uložena zejména uvnitř buněčného jádra. DNA je biologická makromolekula sestávající se z molekul jednoho nebo více druhů atomů nebo skupin, t.j. polymer, v podobě řetězce nukleotidů. Nukleoid je i dvou šroubovicová molekula DNA obsahující genetickou informaci, která je charakteristická pro prokaryotické buňky jakými jsou např. bakterie a jednobuněčné organizmy. Je o řád menší než buňka eukaryotická, vyznačuje se také jednodušší organizací a má značné množství charakteristických vlastností. Netvoří tedy tkáně jako buňka eukaryotická vyskytující se u organizmů, jež mají těla složená z buněk s odděleným  jádrem a s vlastními strukturami.

Srovnání eukaryotické a prokaryotické buňky, která má uprostřed kruhovitý nukleoid.

Schematický model eukaryotické buňky. 1 - jadérko; 2 - jádro; 3- ribozom; 4 - vezikul; 5 - drsné endoplazmatické retikulum; 6 - Golgiho aparát; 7 - cytoskelet; 8 - hladké endoplazmatické retikulum; 9 - mitochondrie; 10 - vakuola; 11 - cytosol; 12 - lysozom; 13 - centriola

 Řez prokaryotní buňkou

Nukleotidy jsou stavebními kameny nukleových kyselin. buňce uchovávají nebo přenášejí veškeré informace a jsou vždy složeny z cukru deoxyribózy, fosfátové skupiny a jedné ze čtyř nukleových bází. Informační funkci mají právě báze, které označujeme jako  příčky žebříku a nazýváme podle jejich složení jako adenin (A), guanin (G), (C) cytosin a thymin (T).

Dvě vlákna DNA se často spojují a vytvářejí dvou-šroubovici.

Uhlík v těchto formacích hmoty je vyznačen jako úsečka a jeho síla (vaznost) dvojí čárkou.

Adenosintrifosfát jeden z nejvýznamnějších nukleotidů

Struktura dvoušroubovice DNA. V této formě se vyskytuje většina DNA například v lidských buňkách. Je tvořena dvěma řetězci nukleotidů  do navzájem spletené šroubovice, kóduje a  zadává buňkám jejich program a tím předurčuje vývoj a vlastnosti celého organizmu.

Z obrázku je patrné, že představitelé vědy dokážou, a za pomoci stále dokonalejší techniky, pozorovat děje ve hmotě, následně je podrobně popisovat, ale s výkladem toho už je to poněkud horší. Vytvářejí se takové teorie, aby pokud možno odpovídaly pozorovaným jevům. V současnosti je běžnou praxí, že podle DNA se určuje otcovství, používá se v kriminalistice k identifikaci osob apod.. Zeptáte-li se ale, co je podstatou toho pozorovaného, že se to děje právě tak a opakovaně, stanete se nepohodlným „zvědavcem“. 

Jak probíhá přenos informací prostřednictvím DNA je hmotně těžko popsatelný. Akceptujme  tedy skutečnost, že se tak děje za účasti Nehmoty, resp. druhu Nehmoty, který nazýváme Nehmotnou energií. Obecně se tato energie šíří prostorem jak naznačuje  níže uvedený obrázek.

Strážcem těchto formací paprsků je další druh Nehmoty – Prvosubstance. Do živého organizmu ale vstupuje Nehmotní vitální energie bez této složky a to proto, aby mohla reagovat na informační impulzy vycházející z kapsy NDP. Ke každému impulzu se připojí část paprsku NE, který je jí vlastní ve volném prostoru. Právě tento náboj nesoucí informaci aktivuje polaritní informaci uloženou v DNA. Proces pokračuje tím, že aktivovaný úsek DNA se „otiskne“ na mobilní hmotný řetězec – uskupení RNA, kterým pokračuje formování hmoty do dalších útvarů potřebných pro existenci živého hmotného těla.

 

Každá buňka živého organizmu musí být nutně připojena na rozvod tohoto média – Nehmotné vitální energie, stejně tak musí být zajištěn i odvod po jeho použití. K tomu slouží Nehmotné energetické tělo se svými orgány – energetickými uzly – čakrami a odpadními kanály – meridiány.  Podrobnější popis by nás dále odvedl od téma dnešní přednášky. Nutno ještě poznamenat, že každá buňka fyzického těla  člověka je kromě Nehmotného připojení napojena na krevní a lymfatický rozvod hmotného těla a z vnějšku  buňky musí být funkční signalizační vedení – nervová soustava.

 

Vraťme se ale k tématu  přednášky a nadále se budeme zabývat jen nejvyšším a nejsložitějším organizmem – tělem člověka. Bylo řečeno, že váček s programově seřazenou Nehmotnou substancí se otevírá v okamžiku splynutí vajíčka se spermií, která je jeho nositelem. Vzniká prvotní buňka a počíná se pod impulsy Nehmotného programu  tvořit  fyzické tělo člověka a současně i jeho Nehmotná část – Nehmotné energetické tělo s jeho orgány – čakrami. NDP obsahuje tolik programových souborů, aby se hmota zformovala do podoby těla, toto aby vyrostlo do předpokládaných rozměrů a podoby, po jistou dobu se obnovovalo a především sloužilo Tvořivému Duchu v něm ukrytém k bytí ve hmotném prostředí, v ideálním případě je to 120 let.

Co, nebo kdo, je Tvořivý Duch jsme naznačili již v úvodu - Nehmotná bytost, naše nesmrtelné „já“, pro kterou bylo zformováno fyzické tělo jako obal, aby mohla jako člověk svobodně se vyvíjet k vlastnostem svého Stvořitele v hmotných protikladech dobra a zla, a to za ztížených podmínek zapomnění kdo je a kam směřuje.

Nehmotnou vitální energii přijímá tělo „kanálem“, jehož otvor je umístěn v blízkosti pupku tam, kde bylo tělo před narozením připojeno k tělu matky. Je to jediný možný příjem tohoto fluida lidskými smysly nevnímatelného, protože jeho volný vstup by znemožnil všechny funkce hmotného těla závislé na impulsech NDP. Ochranu energetického těla tvoří Nehmotný obal (kůže) označovaný v ezoterice jako „aura“. Kapacita kanálu je nastavena tak, aby „tělo“ mohlo plnit veškeré funkce potřebné pro bytí Tvořivého Ducha v něm, včetně jeho kreativity, myšlení apod..

Funkce těla a činnost TD souladné se Systémem Univerza jsou jako informace složeny ze silné, pronikavé části paprsku vitální energie, tudíž k jejich otvírání v rámci polarity je zapotřebí k doplnění slabší část paprsku. A naopak, vše co je negativní a nesouladné se Systémem je tvořeno slabší, méně pronikavou částí paprsku. Míra souladu/nesouladu je posuzována podle velikosti dominantního činitele ve vztahu. Tyto informace hmotou nedetekovatelné jsou uloženy ve hmotných obalech – mozkových neuronech.  O čerpání vitální energie budeme hovořit dále v souvislosti se „Třemi pilíři bytí“.

Mozkové neurony

Věda v současnosti detailně popisuje a označuje jednotlivá hmotná uskupení a jejich pohyb v těle, ale proč se tak děje a co to způsobuje vysvětluje různými smyšlenými teoriemi. Rovněž za pomoci stále dokonalejší techniky zjišťuje anomálie v lidském genomu, což je souhrn veškeré genetické informace zapsané v DNA uvnitř buněk a spolu s hmotnými projevy nerovnováhy v organizmu toto popisuje a vysvětluje. Nelze ji ale upřít úspěšné zásahy, když může pracovat se hmotou, jako např. při transplantacích orgánů, chirurgických invazivních výkonech po různých úrazech apod.. Dokud však neuzná existenci tohoto Nehmotného „fluida“, nebude moci účinně zasahovat v nápravě zdravotní nerovnováhy u člověka pokud se týká interních zdravotních potíží, ke kterým patří většina současných civilizačních onemocnění jako je cukrovka, kardiovaskulární nemoci a dal..

Již jsme se zmínili, že vlastnosti fyzického těla ovlivňuje jednak astrologická situace v okamžiku narození, tj. postavení Slunce a ostatních planet Sluneční soustavy vůči Zemi a  jednak genetická informace.

Tyto základní skutečnosti je nutné mít na zřeteli při posuzování vlastností fyzického těla, protože od nich se odvíjí „síla“ odolnosti organizmu proti působení negativních vlivů.

Nejprve několik slov o čase narození. Jistě pro vás není novinkou, že vždy, když Slunce nebo Měsíc se nacházejí v určitém zodiakálním znamení, jsou ovlivňovány jednotlivé části organizmu fauny i flóry. Rovněž neživá příroda projevuje určité odchylky od standardu. Zvláště Měsíc je indikátorem kvality fluida lidskými smysly nevnímatelného, které ovlivňuje nejen vlastnosti fyzického těla, ale i psychiku člověka. Ovlivňovaná část těla je pak citlivější a náchylnější k získání nerovnováhy. Znalost této problematiky pomáhá předcházet problémům nejen se zdravotní rovnováhou, ale i dalším potížím vyplývajícím z každodenního bytí člověka. V tomto doprovodném textu nelze postihnout všechny skutečnosti s tím související.

Opět jen v krátkosti se zmíníme o genetice, vědě zabývající se dědičností, která je neméně důležitým faktorem určujícím kvalitu fyzického těla.

Nejen u člověka rekombinace rodičovských genů způsobuje, že nové tělo má vlastnosti od dominantnějšího účastníka vztahu. Tato rekombinace rodičovských genů může např. způsobit, že koťata z téhož vrhu mají odlišný vzhled. Platí to nejen u zvířat, ale u všech druhů živé přírody, tělo člověka nevyjímaje. Navíc u člověka velkou roli v této oblasti hraje zahuštění hmoty těla.  Co to je?  Není to prostorové nakupení částeček hmoty, ale různá síla - úsek paprsku Nehmotné energie ukrytý ve hmotných částicích ze kterých jsou konstruovány buňky.  Tato skutečnost se nedá hmotně nijak změřit či zjistit, ale celkem spolehlivě se projeví na krevní skupině člověka. Z tohoto pohledu rozeznáváme čtyři základní skupiny 0 (nulka), AB, A a B, které se dále člení Rh faktory. Blíže se s tímto problémem seznámíme při pojednání o potravě v 1. Pilíři ovlivňujícím bytí člověka.

V krátkosti jsme se již seznámili s DNA obsahující základní imobilní informace, která je ukrytá v jádře každé buňky. Mobilním přenašečem informace je RNA - Ribonukleová kyselina, zodpovědná za přenos informace z úrovně nukleových kyselin do proteinů tvořených řetězcem aminokyselin.

V mnoha pohledech je podobná DNA. Díky větší reaktivitě ribózy může molekula RNA zaujímat větší množství prostorových uspořádání a zastávat mnohem více funkcí, než mnohem stabilnější DNA, která je využívaná buňkou především jako úložiště genetické informace. Molekula RNA je také na rozdíl od DNA obvykle jedno-vláknová.

Molekula pre-mRNA tvořící šroubovici. Nukleové báze zeleně, ribózo-fosfátová kostra modře. Jedná se o jedno-vláknovou RNA, která interaguje (spojuje se sama se sebou).

Schema  přenosu informace z DNA prostřednictvím RNA

Funkce těchto uskupení - DNA a RNA - je základem pro tvorbu aminokyselin, základních mobilních stavebních kamenů živého organizmu. Aminokyselina je v chemii obecně jakákoliv molekula obsahující karboxylovou (-COOH) a aminovou (-NH2) skupinu, v molekulární biologii se tímto pojmem rozumí proteinogenní aminokyseliny, 23 základních stavebních složek všech proteinů -bílkovin, které jsou připojovány při syntéze na ribozomu. Ribozom je ribonukleoprotein  nacházející se v cytoplazmě, tekutém prostředí  všech buněk. Jejich funkcí je tvorba proteinů – bílkovin. Probíhá na nich tzv. translace, při níž je z řetězce RNA syntetizován polypeptid, tj. Biopolymer, složený z více než 10 aminokyselin.

Biogenní aminokyseliny

Výše zobrazených 23 uskupení molekulární hmoty v různém seřazení jsou zodpovědná za veškeré procesy v organizmu. Je to hmotné vyjádření impulzů NDP, kdy z 24 atomárních prvků, kdy 24. je alfa uhlík=αC, je sestavena živá hmota lidského těla. Je to první třetina rozsahu zahuštění hmoty planety Země vyjádřená 72 přirozeně se vyskytujícími atomárními prvky.  Alfa uhlík svým zahuštěním stojí mimo účinky impulzů NDP a stává se tak stabilizujícím činitelem všech hmotných uskupení v těle.

Tímto jsme se seznámili, velice stručně, se vznikem živé hmoty, její stavbou a její funkcí – jako hmotného obalu pro Nehmotnou bytost.

Znovu připomínáme, že pokud budete mít zájem proniknout do hlouběji do této problematiky, najdete informace na našich stránkách www.svetjejinak.cz nebo v publikaci „Svět je jinak“.

Výše jsme se snažili v krátkosti vysvětlit konstrukci a přenos informací v lidském těle. Zatím jsme se nezmínili o tom nejdůležitějším a to je proč je formováno a s ním i veškerá živá hmota. Skutečnost je taková, jak jsme již výše uvedli, že fyzické tělo je hmotný obal pro Nehmotnou bytost – Tvořivého Ducha.  Každá tato Nehmotná bytost nezaměnitelné identity vstupuje opakovaně do hmotného těla, aby omezena hmotou se snažila vlastním vývojem dosáhnout vlastností svého Stvořitele. Z tohoto pohledu jsme všichni lidé stejní, ať máme jakoukoli barvu pleti, žijeme kdekoli na Zemi. Lišíme se pouze stupněm svého duchovního vývoje. Na rozdíl od fluida lidskými smysly nevnímatelného – Nehmoty, které je věčné a tedy i Nehmotná bytost, je trvání hmoty časově omezeno. Pod impulzy Nehmoty se hmota formuje, existuje dokud Nehmota působí. Pak se rozpadá, zaniká, aby se mohla znovu formovat.  To znamená i to, že když se vyčerpá obsah „balíčku“ NHP, dochází k zániku informací pro organizmus těla a nastává jeho zánik  hmotně označovaný jako smrt.

----------   konec I. části