Záruka a reklamace

REKLAMAČNÍ ŘÁD ARTTEC s.r.o.

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zák.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Prodávající je obchodní společnost ARTTEC s.r.o.,

se sídlem Rosická 358, 664 17 Tetčice, IČ 607 00 831, DIČ CZ 607 00 831, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14647

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.arttec.cz,
je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je buď Kupující spotřebitel anebo Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 
Důvody reklamace

Při reklamacích zboží se společnost ARTTEC s.r.o. řídí platnými právními předpisy na ochranu spotřebitelů. Reklamaci můžete uplatnit v případech, kdy spotřebitel obdržel:

Zboží poškozené nebo nefunkční.

Zboží nekompletní (např. chybí důležitá součástka apod.). Pozor: Pokud si objednáte více zboží s různou dodací lhůtou nebo z různých skladů, je možné, že vám byla zásilka rozdělena. Ověřte si rozdělení zásilky - informujte telefonicky nebo e-mailem.

Došlo jiné zboží, než kupující objednal (např. došlo k záměně zásilek na straně prodávajícího nebo na straně dopravce).

Právo z vadného plnění § 2165 odst. 1 Občanského zákoníku.

Společně se zbožím doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace doložit doklad prokazující koupi zboží (faktura) a vyplněný průvodní reklamační dopis s popisem závady.

 

Reklamace doručovacích služeb, poškození zásilky během přepravy

Zboží, které bylo spotřebiteli zasláno smluvní přepravní službou, doporučujeme spotřebiteli ihned při převzetí zkontrolovat.

Zásilku si vždy prohlédněte před dopravcem.

V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený apod.) nebo v případě poškození, které je viditelné až po rozbalení zásilky (praskliny, poškrábání, rozbité části apod.) sepište ihned s dopravcem protokol o poškození zásilky, ideálně proveďte obrazový záznam fotoaparátem nebo kamerou.

Poté nás neprodleně kontaktujte, nejlépe do tří pracovních dnů od převzetí zásilky. Také v tomto případě doporučujeme pořídit fotodokumentaci.

V případě jakýchkoli problému nás kontaktujte buď telefonicky na telefonické lince +420 546 434 586 nebo e-mailem na adrese servis@arttec.cz, Váš problém budeme neprodleně řešit a oznámíme vám další postup.

Zboží bylo dodáno nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu - prosíme, napište nám podrobnosti prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo telefonu a my vám následně poradíme jak dále postupovat.

 

Nároky v rámci reklamačního řízení

Spotřebiteli v případě oprávněné reklamace náleží nároky ze záruky vyplývající z Občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů. Spotřebitel má zejména:

 • právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, jde-li o vadu odstranitelnou
 • právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný
 • právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy
 • právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, jde-li o vadu neodstranitelnou, bránící řádnému užívání zboží
 • právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, jde-li o vady odstranitelné, vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží
 • právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy, jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci.


Termíny pro vyřízení reklamace

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
Dojde-li k výměně vadného výrobku za nový anebo byla-li vyměněna součástka výrobku, začne běžet záruční doba k novému výrobku, resp. k jeho nové části, znovu od převzetí nové věci, resp. věci s novou součástkou. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek podle záznamu v záruční opravě. Záznam o provedené opravě je oprávněn provést pouze autorizovaný servis.

O vyřízení reklamace a datu možného převzetí reklamace je spotřebitel informován pomocí kontaktního emailu nebo telefonu.

 

Lhůta pro vyřízení reklamace

V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena ve 30denní lhůtě.
V případě, že nejste spotřebitel, se snažíme vyřídit reklamaci v co nejkratší době.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena kupujícímu převodem na bankovní účet nejpozději do 14-ti dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy.

Náklady spojené s dopravou zboží do servisu a zpět ze servisu vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:

 • s naším reklamačním oddělením bude předem dohodnuto, že zboží dopravíte do nejbližšího autorizovaného servisu na vlastní náklady,
 • reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.),
 • prostřednictvím e-mailu servis@arttec.cz, zašlete žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží,
 • doložíte výši nákladů (sken účtenky za poštovné, přepravní list apod.).
 • Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží.
   

Postup a místo uplatnění reklamace

Pokud spotřebitel zjistí závadu na zboží, je třeba ohlásit tuto skutečnost písemnou formou na e-mail: servis@arttec.cz. Poté bude spotřebiteli zasláno potvrzení o přijetí reklamace s postupem jak bude reklamace probíhat.

Záruční doba platí ode dne předání zboží spotřebiteli nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Na dodávané zboží se vztahuje záruka 24 měsíců pokud není uvedeno u jednotlivých položek e-shopu jinak.

Zboží u kterého je doporučená odborná instalace firmou, je kupující povinen tuto odbornou instalaci zajistit. V případě, že tak neučiní, nebude reklamace uznána na vady způsobené neodbornou montáží.

Ihned po zjištění jakékoli závady na zboží, kterou chcete reklamovat, nás o tomto neprodleně informujte na tel. +420 546 434 586 a nebo e-mail: servis@arttec.cz,. K reklamaci se vyjádříme co nejdříve, nejpozději do 10-ti dnů. Pokud nebude telefonicky, nebo emailem dohodnuto jinak, tak reklamované zboží doručte na naši adresu.

Reklamované zboží neposílejte na dobírku. Dobírky nepřebíráme.


Způsob uplatnění reklamace

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, bude považována za vadu věci, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení věci do provozu provedl spotřebitel a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu.

 

Masážní a parní boxy

Instalace dle platných norem ČSN – vyhotovení revizní zprávy elektrorozvodu a přívodu k zařízení podle ČSN 331500 v návaznosti na ČSN 332000-6-061 - Připojení zařízení k elektrické síti smí provádět jen subjekt s oprávněním pro dodavatelskou montáž podle vyhl. č. 20/1979 Sb. §3 odstavce 1, písm. a) ve znění vyhl. č.553/90 Sb. Přitom musí být respektovány tyto požadavky:

 • elektrická instalace, na níž má být hydromasážní zařízení připojeno, musí splňovat požadavky ČSN 33 21 30 (změna 2/1994 ) čl. 2.4.1., ČSN 33 20 00 – 04 – 41, ČSN 33 20 00 – 7 – 701, ČSN 33 20 00 – 3, ČSN 33 20 00-5 –51, ČSN EN 60 335 – 2 – 60;
 • elektrické zařízení boxu musí mít vlastní, samostatně jištěný přívod;
 • elektrické zařízení výrobku musí být připojeno na soupravu TN-S s ochranou samočinným odpojením zdroje;
 • doplňková ochrana – proudovým chráničem se jmenovitým vybavovacím proudem do 30mA;
 • doplňující ochranné pospojení vodičem min. 4 mm2 Cu (není součástí dodávky)
 • pokud není v objektu uvedená soustava zavedena, je nutné provést rozdělení vodiče PEN na ochranný vodič PE a vodič N v hlavním rozvaděči nebo v podružné rozvodnici pro hydromasážní zařízení;
 • impedance ochranných vodičů musí splňovat požadavky cit. ČSN čl. 2,5. U jiného jištění se musí hodnota stanovit výpočtem. Na provedenou instalaci musí být zpracována výchozí revizní zpráva ve smyslu ČSN 33 20 00 – 6 – 61 (kde musí být uvedeny i naměřené hodnoty vyplývající z ČSN 33 21 40).

Boxy, sprchové kouty ani dveře do niky nejsou určeny pro užívání v komerčních prostorech, jsou určeny pouze pro privátní užití.

 

Prodloužená záruka na sprchové, masážní a parní boxy

Na sprchové, masážní a parní boxy se vztahuje záruka na dobu 5 let od data zakoupení zboží od firmy ARTTEC s.r.o.

Při instalaci zařízení techniky společnosti ARTTEC s.r.o., nebo určenými servisními středisky zajišťujících odbornou montáž sprchových, masážních a parních boxů, získáte roční prodlouženou záruku od data zakoupení zboží od firmy ARTTEC s.r.o. (záruční doba je tedy na 6 let a při splnění zákonných podmínek bude účtováno ve snížené sazbě DPH).

Prodloužená záruka se vztahuje pouze na prokazatelně výrobní vady a vady materiálu těchto dílu při zachování správné údržby:

 • skla (barevná stálost skla)
 • rámy
 • vaničky z litého mramoru (pevnost - nulový prohyb, hladký povrch, barevná stálost)

Na spotřební zboží (pojezdová kolečka, kartuše baterií, okapničky a jiné silikonové prvky) se vztahuje zákonem stanovená záruční lhůta.

Záruka se nevztahuje na:

 • závady, vzniklé neodbornou instalací, která není v souladu s pokyny uvedenými v montážním návodu a stavební připravenosti
 • závady, vzniklé nesprávným používáním nebo údržbou
 • opotřebení výrobku nad rámec běžného užívání
 • závady, vzniklé užitím výrobku mimo prostor koupelny v nesprávných nebo extrémních podmínkách (např. v saunové místnosti, exteriéru atd.)
 • vady, na které byl kupující předem písemně upozorněn a na které byla poskytnuta sleva z kupní ceny. Vadou zboží nejsou vlastnosti použitého materiálu přípustné závaznou normou (např. zakoupení vystaveného zboží)

Správnou údržbou je myšleno:

 • Pro pravidelnou údržbu stačí čistit vodou s mýdlem a vyleštit do sucha měkkým hadříkem.
 • Pro odstranění vápenitých usazenin doporučujeme použít běžně dostupné sanitární čističe na bázi kyseliny citronové. Po čištění je třeba plochy vždy důkladně opláchnout čistou vodou a osušit suchým hadříkem (ideální k vyleštění jsou utěrky s mikrovláknem).
 • Naše doporučení je, po každém užití sprchového boxu sklo setřít k tomu určenou stěrkou, zabráníte tak usazování vodního kamene.
 • Pro správnou funkci koleček doporučujeme jednou za půl roku promazat silikonovým olejem a seřídit volný pohyb dveří.
 • U parního sprchového boxu je zapotřebí jednou ročně odvápnit parní generátor, zejména vodní nádrž (opět pomůže kyselina citronová).

 

Prodloužená záruka na hydromasážní vany, sprchové kouty a sprchové dveře

Od 1.6.2022 platí prodloužená záruka o jeden rok od data zakoupení na všechny hydromasážní vany, sprchové kouty a sprchové dveře do niky. Na toto zboží poskytujeme záruku 3 roky. Na spotřební zboží (těsnící lišty, magnetky, panty, pojezdová kolečka, okapničky a jiné silikonové prvky) se vztahuje zákonem stanovená záruční lhůta.

 

Reklamované zboží zasílejte na adresu
ARTTEC s.r.o.
areál Knížecí les
664 91 Neslovice
Tel.: +420 546 434 586
Mob.: +420 736 485 228
IČ 607 00 831, DIČ CZ 607 00 831


Bližší informace o stavu vaší reklamace získáte na našem reklamačním oddělení tel.: +420 546 434 586, e-mail: servis@arttec.cz

 

V Tetčicích dne 23.6.2022